Problemen med EU:s nya revisionspaket

I dag är sista dagen för remissvar angående hur Sverige ska genomföra EU:s revisionspaket. På tre områden har vi allvarliga invändningar, skriver FARs ordförande Jonas Svensson och generalsekreterare Dan Brännström i en debattartikel i Dagens Industri.

Det står klart att EU:s revisionspaket utmanar den svenska bolagsstyrningen samtidigt som spelplanen för revisionen i noterade och finansiella företag (företag av allmänt intresse) ritas om. Aktieägarnas rådighet över företagen minskar och styrelsen får fler uppgifter, men den stora förändringen drabbar revisorn.

Genom att medverka till transparens och rättvisande finansiell rapportering fyller revisorn en viktig funktion på kapitalmarknaden. Ytterst handlar det om att bidra till förtroende, stabilitet och effektivitet. För att värna en väl fungerande marknad är det därför angeläget att reglerna i revisionsdirektivet och den helt nya EU-förordningen införs på ett genomtänkt sätt.

Lämnar remissvar i dag
I dag lämnar FAR sitt remissvar på det 837 sidor långa utredningsförslaget om hur Sverige bör implementera revisionspaketet. Vi välkomnar utredningens utgångspunkt att undvika mer genomgripande eller strängare bestämmelser än vad EU-reglerna kräver, men på tre områden har vi allvarliga invändningar.

Med risk för att uppfattas att tala i egen sak vill vi först och främst peka på de personliga sanktionsavgifterna för revisorer. Utredaren anser att avgifterna kan anses vara i strid med Europakonventionen om mänskliga rättigheter och aktualisera förbuden mot dubbelbestraffning och självangivelse.

Huvudförslaget är därför att avgifterna endast ska aktualiseras när en revisor tillträder en ledande befattning hos en tidigare revisionskund innan viss karantäntid löpt ut.

Men i ett alternativt förslag föreslås att en revisor ska betala upp till 1 miljon kronor i avgift ur egen ficka vid brister i revisionen rörande små och medelstora företag samt större företag som inte är företag av allmänt intresse.

Om bristerna däremot gäller företag av allmänt intresse utgör den maximala avgiften hela 10 miljoner kronor. Det står i ingressen till revisionsdirektivet att avgifterna ska ha en ”verkligt avskräckande verkan”. Med ”avskräckande” kan väl knappast ha menats att skrämma bort alla från revisorsyrket?

Nivåerna oskäliga
Vi anser att de föreslagna nivåerna är oskäliga, för att inte säga verklighetsfrämmande. För att säkerställa tillgång till kompetenta revisorer måste nivån på avgifterna reduceras kraftigt.
Vi får inte glömma att revisorn redan är tufft reglerad genom bestämmelser om skadeståndansvar och Revisorsnämndens tillsyn.

Utredningen föreslår att ett finansiellt företag måste byta revisionsbyrå, så kallad byrårotation, efter tio år. För noterade bolag föreslås att uppdraget ska kunna förlängas under ytterligare tio år förutsatt ny upphandling av revisionen. Vi anser att EU:s regleringsmetod kräver likabehandling av alla företag av allmänt intresse.

Dessutom talar förväntningarna på hög revisionskvalitet i de ofta komplexa finansiella företagen snarare för långa mandatperioder. FAR argumenterar därför för en maximal mandatperiod om tio plus tio år även i de finansiella företagen.

Praktiska problem
Vidare föreslår utredningen att revisionspaketet ska införas den 17 juni 2016, vilket är det datum som EU angett som tidpunkt för ikraftträdande. En implementering av ett så omfattande regelverk mitt i ett räkenskapsår medför dock såväl praktiska problem som förvirring bland alla intressenter. Det kan till exempel innebära att revisionsberättelsen kommer att baseras på olika regelverk beroende på när den avlämnas.

Till bilden hör att revisorns rapportering nu utvidgas. Revisorn ska öppna sin svarta låda och i revisionsberättelsen ange risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen eller andra betydelsefulla förhållanden. Av detta följer att även revisionskunden måste utveckla sin rapportering, och det låter sig inte göras i en handvändning när processen med årsredovisning och revision har försenats.

FAR förordar därför en lösning som EU-kommissionen också har gett uttryck för, nämligen att reglerna ska börja tillämpas med avseende på det räkenskapsår som inleds närmast efter den 17 juni 2016.

Revisionspaketet måste få en tydlig och bra start. Avgörandet ligger nu i regeringens händer.

Jonas Svensson, ordförande, FAR
Dan Brännström, generalsekreterare, FAR

Taggar: Debatt, EU:s revisionpaket