Så undviker du fel i din rapport till revisionsutskottet

2016-10-07 09:53

Införandet av EU:s revisionspaket innebär att vissa paragrafer i Aktiebolagslagen har utgått för att ersättas av revisorsförordningen. Detta har föranlett en tillfällig uppdatering av exempelmallen i EtikU 9.

Enligt Europeiska kommissionens vägledning ska reglerna i förordningen om revisionsutskottens sammansättning och uppgifter tillämpas på det räkenskapsår som börjar 17 juni 2016 eller därefter.  Det innebär att för pågående räkenskapsår som påbörjades före 17 juni 2016 tillämpas fortfarande de gamla reglerna, men med en mindre justering. Under en övergångsperiod bör revisorn vara observant på att inte hänvisa till ett lagrum som inte längre finns.

I och med att EU:s revisionspaket implementerades i Sverige upphävdes 9 kap 6 b § aktiebolagslagen regler om revisorns rapportering till revisionsutskottet, eftersom revisorns rapportering till revisionsutskottet regleras i revisorsförordningen. För räkenskapsår som påbörjats före den 17 juni 2016 gäller således endast bestämmelserna i ISA 260 Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning.

I EtikU 9 Revisorns rapportering till andra bolagsorgan finns ett exempel på rapportering till revisionsutskottet avseende revisorns opartiskhet. Denna mall är nu uppdaterad och hänvisningen till 9 kap 6 b § aktiebolagslagen struken.

Den uppdaterade mallen i EtikU 9 gäller under en övergångsperiod till dess att alla räkenskapsår som påbörjades före 17 juni 2016 är avslutade.

Taggar: Etik, EU:s revisionpaket