Ändringar i de nya rekommendationerna om revisionsberättelserna

2016-12-09 11:30

De fastställda rekommendationerna till den nya revisionsberättelsen publicerades 12 oktober 2016. Några förtydliganden och justeringar görs nu i RevR 700, RevR 701 och RevR 705. Alla exempel på revisionsberättelser som ändras med anledning av detta framgår nedan.

RevR 700

Punkterna 37-39 (styrelsens och verkställande direktörens ansvar) har kompletterats med hänvisningar till orden koncernredovisning och koncern.

Även punkterna 40-43 (revisorns ansvar) har kompletterats med hänvisningar till orden koncernredovisning och koncern.

I punkterna 44 och 56 som behandlar när revisorn kan hänvisa till Revisorsnämndens webbplats vad gäller delar av beskrivningen av revisorns ansvar, har en förändring skett innebärande att enbart revisionsberättelser för aktiebolag kan hänvisa till denna webbplats.

Inledningen till exempel 18 (ekonomisk förening) och exempel 19 (bostadsrättsförening) har angett att exemplen endast gäller räkenskapsår som påbörjas efter ikraftträdandet av lag om ekonomiska föreningar den 1 juli 2016. Denna mening har gett upphov till missförstånd och stryks därför. Däremot behålls de fotnoter som anger vilka skrivningar i exemplen som blir obligatoriska först när nämnda lag träder i kraft. FAR rekommenderar dock förtida tillämpning.

Kompletteringarna i dessa punkter har medfört följdändringar i följande exempel på revisionsberättelser:

  • Exempel 2 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen
  • Exempel 3 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som ej är noterat på enreglerad marknad men som upprättar koncernredovisning i enlighet med IFRS, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen
  • Exempel 18 Revisionsberättelse i ekonomisk förening
  • Exempel 19 Revisionsberättelse bostadsrättsföreningar

RevR 701

Ändringarna i RevR 700 har även gett följdändringar i följande exempel på revisionsberättelser:

  • Exempel 1 Aktiebolag som tillämpar ÅRL
  • Exempel 2 Bankaktiebolag som tillämpar ÅRKL
  • Exempel 3 Försäkringsaktiebolag som tillämpar ÅRFL

RevR 705

Exempel 1-6 i Rev R 705 har justerats i del 1 i avsnittet Styrelsens och verkställande direktörens ansvar. Mindre omformulering har gjorts för att få överensstämmelse med exemplen i RevR 700 och RevR 701. Information som tidigare fanns i not avseende formulering för K2-företag har lyfts upp och lagts i en hakparentes sist i avsnittet, en mindre omformulering har skett av meningen. Denna hakparentes återfinns dock inte i exempel 2 eftersom detta exempel bygger på en redovisningsprincip som gäller årsredovisning och koncernredovisning som upprättas enligt IFRS och K3.

Taggar: Nya revisionsberättelsen, Revision