Auktorisation och utbildning

Titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK) är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult.

För att du ska kunna bli medlem i FAR ska du uppfylla vissa invalskrav. Förutom att vara verksam i ett redovisnings- eller revisionsföretag ska du ha företagsekonomisk utbildning och tre års praktik med redovisningstjänster. Den som uppfyller invalskraven ska genomgå en auktorisationsdag. Du kan välja att genomföra auktorisationsdagen antingen före eller efter examenstillfället. Efter godkänt resultat i FAR:s redovisningskonsultexamen är du auktoriserad redovisningskonsult.

Som ett stöd i din utveckling efter avslutad grundutbildning har FAR har tagit fram ett utbildningspaket som ska säkerställa att du är väl förberedd inför din examen. FAR:s utbildningsplaner fungerar som vägledning och hjälp för dig i din karriärplanering under praktiktiden fram till auktorisation. Dessa kurser ger dig baskunskaperna för redovisningskonsultexamen.

Vidareutbildning

I din yrkesroll som auktoriserad redovisningskonsult behöver du hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och reglerna inom redovisning, skatt med mera. Hög kompetens bidrar till att skapa förtroende för branschen och redovisningstjänster.

Vidareutbildningens omfattning:

  • Minst 120 timmar relevant utbildning per treårsperiod, varav minst 20 timmar per år.
  • Minst 60 timmar ska vara verifierbara, det vill säga medlemmen ska kunna styrka att han eller hon har genomfört vidareutbildning, exempelvis genom uppvisande av kursintyg.

Som auktoriserad redovisningskonsult måste du förnya din titel vart sjätte år. Förnyelse sker genom att du som är auktoriserad redovisningskonsult genomgår FAR:s kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet. En förutsättning för att kvalitetskontroll ska kunna genomföras är att medlemmen är verksam med redovisningsuppdrag. Om du har titeln auktoriserad redovisningskonsult, men under en längre tid inte innehar redovisningsuppdrag kan du därför avaktivera titeln.

Taggar: Redovisningskonsult

Vanliga frågor och svar

Vad behövs för att du ska kunna ta examen?

Du ansöker först om medlemskap som redovisningskonsult. När du får besked om att du uppfyller kraven för medlemskap kallas du till nästa provtillfälle. Efter erlagd examensavgift och genomförd examen, med godkänt resultat, får du besked om datum för ditt inträde som medlem och att du är auktoriserad redovisningskonsult.

När och var kan du ta examen?

Redovisningskonsultexamen hålls två gånger per år – i april respektive november, i Stockholm. Examen kan även ges på andra orter om minst tio personer är auktoriserbara där. Information om tid och plats får du tillsammans med beskedet om att du är auktoriserbar.

Hur kan du förbereda dig inför examen?

Under hela din praktiktid ska du löpande arbeta med olika kunduppdrag, du behöver få stöd och hjälp av mer erfarna kollegor. Du ska under praktiktiden följa en lämplig utbildningsplan som omfattar kurser inom exempelvis redovisnings-, skatte- och momsområdet.

FAR har en förberedelsekurs inför examenstillfällena. Dagen ska tydliggöra nivån på teorifrågorna samt ge dig många praktiska tips på hur redovisningskonsultexamen är upplagd och hur du ska tänka.