Vilka företag måste upprätta en hållbarhetsrapport?

Företag av en viss storlek är enligt lag skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. Kraven återfinns i årsredovisningslagens 6 kapitel om förvaltningsberättelsens innehåll respektive 7 kapitel om koncernredovisning.

Syftet med kraven är att tillgodose användarnas behov av hållbarhetsinformation.

Användarna kan bestå av investerare, icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter. Investerare behöver information för att bedöma de risker och möjligheter som hållbarhetsfrågorna medför för deras investeringar, samt investeringarnas inverkan på människor och miljö.

Icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter efterfrågar information som kan göra företagen mer uppmärksamma på hur deras verksamhet påverkar människor och miljö. Lagkraven är under omarbetning och omfattningen på den information som rapporteras ökar väsentligt när det nya direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD, träder i kraft.

Kommentarer

Företag av viss storlek

ÅRL 6 kap. §10-14, 7 kap. §31 a-c (företag/koncerner som uppfyller minst ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren; medelantalet anställda uppgått till mer än 250, balansomslutningen uppgått till mer än 175 miljoner kronor, nettoomsättningen uppgått till mer än 350 miljoner kronor)

Rapporteringsplikten enligt CSRD inträder successivt

1 januari 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering. (rapportering 2025), innebär EU-PIE dvs. >500 anställda.

1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, 250 anst 40 MEUR oms, 20 MEUR BO. (rapportering 2026)

1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captive försäkringsföretag. Ett undantag kommer att vara möjligt för små och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de kommer att undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028.

2028 non-EU companies (över 150 MEUR omsättning i EU), viss information

Kurser inom Hållbarhet

Vill du utvecklas inom hålbarhetsområdet? Vi har flera kurser inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning för olika yrkesroller och intressen.