Vilka företag måste upprätta en hållbarhetsrapport?

Företag av en viss storlek är enligt lag skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. Kraven återfinns i årsredovisningslagens 6 kapitel om förvaltningsberättelsens innehåll respektive 7 kapitel om koncernredovisning.

Syftet med kraven är att tillgodose användarnas behov av hållbarhetsinformation.

Användarna kan bestå av investerare, icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter. Investerare behöver information för att bedöma de risker och möjligheter som hållbarhetsfrågorna medför för deras investeringar, samt investeringarnas inverkan på människor och miljö.

Icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter efterfrågar information som kan göra företagen mer uppmärksamma på hur deras verksamhet påverkar människor och miljö. Lagkraven är under omarbetning och omfattningen på den information som rapporteras ökar väsentligt när det nya direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD, träder i kraft.

Kommentarer

Företag av viss storlek

(Enligt lagrådsremiss 2024-02-15 införs kraven i ÅRL 6 kap. §10-17, 7 kap. §31 a-f)

Företag/moderföretag i koncerner som uppfyller minst ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren;

  • medelantalet anställda uppgått till mer än 250,
  • balansomslutningen uppgått till mer än 280 miljoner kronor,
  • nettoomsättningen uppgått till mer än 550 miljoner kronor.

Rapporteringsplikten enligt CSRD inträder successivt

1 juli 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, innebär EU-PIE dvs. >500 anställda. (rapportering 2025 eller 2026)

1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, 250 anst 40 MEUR oms, 20 MEUR BO. (rapportering 2026).

1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captive försäkringsföretag. Ett undantag kommer att vara möjligt för små och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de kommer att undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028.

1 januari 2028 för icke-EU företag som har en nettoomsättning inom EES som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 1,7 mdkr och som antingen ha ett dotterföretag i EU som uppfyller rapporteringskraven eller en filial i EU som under det senaste räkenskapsåret omsatt mer än 450 mkr. (rapportering 2029)

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.