Vilka företag måste upprätta en hållbarhetsrapport?

Företag av en viss storlek är enligt lag skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. Kraven återfinns i årsredovisningslagens 6 kapitel om förvaltningsberättelsens innehåll respektive 7 kapitel om koncernredovisning.

Syftet med kraven är att tillgodose användarnas behov av hållbarhetsinformation.

Användarna kan bestå av investerare, icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter. Investerare behöver information för att bedöma de risker och möjligheter som hållbarhetsfrågorna medför för deras investeringar, samt investeringarnas inverkan på människor och miljö.

Icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter efterfrågar information som kan göra företagen mer uppmärksamma på hur deras verksamhet påverkar människor och miljö. Lagkraven är under omarbetning och omfattningen på den information som rapporteras ökar väsentligt när det nya direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD, träder i kraft.

Kommentarer

Riksdagen antog den 29 maj 2024 förslagen i proposition 2023/24:124, reglerna träder i kraft 1 juli 2024. De nya reglerna om hållbarhetsrapportering införs bl.a. i ÅRL 6 kap. §10-16, 7 kap. § 31 a-g.

Företag av viss storlek

Regler om hållbarhetsrapportering omfattar aktiebolag och handelsbolag vars samtliga direkta eller indirekta ägare är aktiebolag eller utländska företag som motsvarar aktiebolag, om dessa företag är av en viss storlek.

Stora företag, och moderföretag i koncerner, som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren;

medelantalet anställda uppgått till mer än 250,
balansomslutningen uppgått till mer än 280 miljoner kronor,
nettoomsättningen uppgått till mer än 550 miljoner kronor.

Små- och medelstora företag som har värdepapper noterade på reglerad marknad, och som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren;

  • medelantalet anställda uppgått till mer än 10,
  • balansomslutningen uppgått till mer än 5 miljoner kronor.
  • nettoomsättningen uppgått till mer än 10 miljoner kronor.

Rapporteringsplikten enligt CSRD inträder successivt

1 juli 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, innebär EU-PIE dvs. >500 anställda. (rapportering 2025 eller 2026)

1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, innebär att gränsvärdena ovan ska vara uppfylla dvs. 250 anställda, 550 mnkr nettoomsättning, 280 mnkr balansomslutning. (rapportering 2026).

1 januari 2026 för börsnoterade små- och medelstora företag som uppfyller gränsvärdena ovan, dvs. 10 anställda, 5 mnkr i balansomslutning, 10 mnkr i nettoomsättning, samt för små och icke-komplexa kreditinstitut och captive försäkringsföretag. Ett undantag kommer att vara möjligt för små- och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de kan undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028.

1 januari 2028 för icke-EU företag som har en nettoomsättning inom EES som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 1,7 mdkr, och som antingen har ett dotterföretag i EU som uppfyller rapporteringskraven eller en filial i EU som under det senaste räkenskapsåret omsatt mer än 450 mnkr. (rapportering 2029)

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.