2020-04-06
Kunskap

Hur ska revisionsdokumentation bevaras?

FAR:s medlemsrådgivning får återkommande frågor om i vilken form revisorn får bevara sin revisionsdokumentation.

FAR:s policygrupp för revision vill med anledning av det meddela sin uppfattning. Policygruppen anser att revisorn enligt god revisionssed kan välja om dokumentationen ska bevaras som papper, digitalt eller både och oavsett i vilken form dokumenten upprättats och/eller mottagits av revisorn.

  1. Bevara digitalt:
    Revisorn kan skanna in alla former av dokument som mottagits i pappersformat och bevara dem digitalt. Pappersdokument som har skannats in av revisorn eller kunden och bevarats digitalt behöver i så fall inte sparas. Detta gäller enligt policygruppens uppfattning även om mottagna dokument innehåller originalunderskrifter, såsom uppdragsbrev och uttalande från företagsledningen.
  2. Bevara som papper:
    Revisorn kan välja att skriva ut dokument som mottagits digitalt och bevara dem som papper. De digitalt mottagna dokumenten behöver då inte sparas.
  3. Andra överväganden:
    En helt annan fråga är om formen för revisorns dokumentation påverkar dess bevisvärde i domstol. FARs policygrupp för revision gör ingen bedömning i den frågan. Kopior och skannade dokument godtas dock som regel i en rättsprocess.

Policygruppen påminner slutligen om att arkiveringstiden för all revisionsdokumentation är minst 10 år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades enligt RIFS 2018:2 ”Revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet”.