Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet

Kvalitetssäkring av redovisningsverksamhet är av avgörande betydelse för att säkerställa en god redovisningskvalitet.

Kvalitetssäkring utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

Kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet tar primärt sikte på de auktoriserade och andra redovisningskonsulternas tillämpning av Standard för redovisningskonsulter, Reko, och på den kvalitetsnivå med vilken revisions- och redovisningsföretaget bedrivs.

FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag. Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet