2023-11-13
Remisser

Remiss – Tidsfrister för vissa ESRS. Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets beslut om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller tidsfristerna för antagande av standarder för hållbarhetsrapportering för vissa sektorer och vissa tredjelandsföretag (Ju2023/02466)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna kommentarer avseende Justitiedepartementets remiss Tidsfrister för vissa ESRS. Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets beslut om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller tidsfristerna för antagande av standarder för hållbarhetsrapportering för vissa sektorer och vissa tredjelandsföretag (Ju2023/02466).

FAR får med anledning av detta anföra följande.