2022-11-01
Remisser

Remissvar: Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall (Fi2022/02527)