2022-01-10
Remisser

Remiss: Betänkandet En god kommunal hushållning SOU 2021:75

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 2021:75).

FAR får med anledning av detta anföra följande. FAR:s remissvar baseras på de intressen som FAR har att beakta och FAR har därför endast kommenterat förslag i avsnitt 6.7 Budget, räkenskaper och uppföljning samt 6.8 Revision och kontroll. FAR avstår från att besvara övriga delar.