2021-09-27
Remisser

En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Promemorian En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd, (Fi2021/02865). FAR får med anledning av detta anföra följande.