2021-09-27
Remisser

Ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Bokföringsnämndens förslag avseende ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning inklusive vägledning (K3), bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag inklusive vägledning (K2) samt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut inklusive vägledning (K-Årsbokslut).