2021-11-03
Remisser

SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (Fi2021/02553)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (Fi2021/02553). FAR får med anledning av detta anföra följande.