2021-11-15
Remisser

Handläggande myndighet för stödet vid korttidsarbete (Dnr Fi2021/03047)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Remiss av promemorian Handläggande myndighet för stödet vid korttidsarbete (Dnr Fi2021/03047). FAR får med anledning av detta anföra följande.