2021-12-21
Remisser

Remiss: Promemorian Tryggare bostadsrätt Dnr Ju2021/03758

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Remiss av promemorian Tryggare bostadsrätt (Dnr Ju2021/03758).

FAR vill med anledning av detta anföra följande.

FAR:s remissvar baseras på de intressen som FAR har att beakta och FAR har därför endast kommenterat förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) samt delar av förslagen till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614). Övriga delar avstår FAR från att besvara.