2021-08-17
Remisser

Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter över betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18) (Ju2021/00658). FAR får med anledning av detta anföra följande.