2021-04-16
Remisser

Remiss – Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning (K-regelverken) (Dnr 2020:144)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning (K-regelverken) (Dnr 2020:144). FAR är positiva till denna remiss och att Bokföringsnämnden (BFN) tagit initiativ till denna utvärdering. FAR vill med anledning av remissen anföra följande.