2018-10-15

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM)

I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra Europa-parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensions-direktivet) med avseende på en ny institutstyp, tjänstepensionsföretag.