2022-09-23
Press

FAR positiv till modernare koncerndefinition - men tydligare lagtexter krävs

FAR har i dagarna svarat på Justitiedepartementets remiss Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor. Remissen innehåller framför allt förslag till lag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter och ändring av koncerndefinitionen i årsredovisningslagen.

Vad gäller skyldigheten för vissa företag att offentliggöra inkomstskatteuppgifter har FAR lämnat synpunkter på rapporteringsplikten och att det råder oklarheter kring vissa begrepp och definitioner.

Positiv till ändrad koncerndefinition

FAR är positivt inställd till en ändrad koncerndefinition, där kravet på att äga en andel tas bort. FAR anser att en modernisering av begreppet koncern gör att definitionen i högre grad harmoniseras med den internationella utvecklingen, men noterar att utredningens konsekvensanalys visar på en ökad administration för de som upprättar årsredovisningar och ökad kostnad för revisionen. En utökad koncerndefinition får också effekt på vissa bolagsrättsliga frågor.

FAR anser dock att den föreslagna lagtexten är kortfattad och att begreppet bestämmande inflytande behöver tydliggöras och definieras ytterligare för att inte skapa osäkerhet. FAR anser också att de skatterättsliga konsekvenserna inte har utretts tillräckligt och bedömer att effekterna kan bli väsentliga för företag. De skatterättsliga effekterna måste därför klarläggas innan en ny koncerndefinition börjar tillämpas inom skattelagstiftningen.

Läs hela FAR:s remissvar