2022-01-26
Press

"FAR ser mycket positivt på en modernisering av bokföringslagen och vi ser gärna förenklingar för mikroföretagen"

Utredningen Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag har varit ute på remiss. Flera av utredningens förslag påverkar revisions- och rådgivningsbranschen. I sitt remissvar välkomnar FAR att det gjorts en översyn för att överväga och föreslå åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen och förenklar regelverken för mikroföretag

− FAR ser mycket positivt på en modernisering av bokföringslagen och vi ser gärna förenklingar för mikroföretagen, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

I somras kom utredningen ”Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag”. Flera av frågorna rör revisions- och rådgivningsbranschen, bland andra förenklingar av regler om kapitalbrist, hur länge räkenskapsinformation måste sparas och vad som ska gälla vid arkivering av räkenskapsinformation utomlands. En annan fråga som tas upp gäller tydligare regler för kombiuppdrag.

Kombiuppdrag – Utredningen hade i uppdrag att föreslå förändringar som behövs för att skapa en så ändamålsenlig och tydlig avgränsning som möjligt för vad som bör vara tillåtet när det gäller så kallade kombiuppdrag. Uppdraget innebar också att nuvarande möjlighet att ta kombiuppdrag – i allt väsentligt – skulle lämnas oförändrad.

Det utredningen landat i är att oberoendehot vid kombiuppdrag inte bör hanteras inom ramen för en oförändrad analysmodell, och utredningen har därför föreslagit att befintliga undantagsregler ska justeras något.

Kapitalbrist – I utredningen finns ett förslag om förenklingar av reglerna om kapitalbrist. FAR tillstyrker förslaget och uppmuntrar departementet att prioritera en översyn av de bolagsrättsliga borgenärsskyddsreglerna.

Exempel på andra frågor som lyfts fram i utredningen är:

Bevarande av räkenskapsinformation – FAR ställer sig positiv till utredningens förslag att det inte längre ska vara förbjudet att förstöra ursprungligt material med räkenskapsinformation före det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Detta ska dock bara gälla om räkenskapsinformationen överförts till digital form utan risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner.

Arkivering av räkenskapsinformation utomlands – Utredningen föreslår att bokföringslagens krav på förvaring av räkenskapsinformation i Sverige samt krav på anmälan respektive ansökan för förvaring av räkenskapsinformation utomlands, för närvarande inte bör avskaffas. Det här förslaget delas inte av FAR. FAR vill i stället se en förenkling vad gäller geografisk förvaring av räkenskapsinformation. ”När all räkenskapsinformation förvaras digitalt bör kravet att förvara viss räkenskapsinformation i Sverige utmönstras under förutsättning att räkenskapsinformationen är tillgänglig i Sverige. Det bör då generellt räcka med att informera Skatteverket i vilket eller vilka ”moln” räkenskapsinformation arkiveras, det vill säga kravet på tillstånd bör då också tas bort.” skriver FAR i remissvaret.

Ändrade gränsvärden för frivillig revision tas också upp i utredningen. FAR:s uppfattning är att nuvarande gränsvärden för frivillig revision är väl avvägda och därmed kan bibehållas. Samtidigt välkomnar FAR att frågan om revisionsplikt utreds i ett bredare perspektiv, något som regeringen aviserade 28 december 2021 då regeringen tillsatte en utredning för att motverka att bolag används som brottsverktyg.

Revision bidrar till konkurrensneutralitet, i den meningen att företag får jämförbara förutsättningar vad gäller regelefterlevnad kring olika regelverk, bland annat skatter och avgifter. FAR:s bedömning är att företag med kvalificerad revisor, men även företag som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult, auktoriserad lönekonsult eller en auktoriserad skatterådgivare, har större benägenhet att efterleva lagar och regler.

− Nästan all revision leder till en påverkan på företagets finansiella rapportering i något avseende. Målet med revisionen är inte att rapportera fel och brister utan att rapporteringen ska bli rätt från början, säger Karin Apelman.

Läs FAR:s remissvar

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se