2022-02-18
Press

”Lämna detaljregleringen åt medlemsstaterna”

Tillsynen av revisionen och den finansiella rapporteringen bör inte detaljregleras från EU-nivå. Det framgår när FAR svarar på EU:s konsultation Corporate reporting – improving its quality and enforcement.

FAR har svarat på EU-kommissionens öppna konsultation Corporate reporting – improving its quality and enforcement. Konsultationen omfattar alla delar avseende företagsrapportering – bolagsstyrning, revision och tillsyn – även kallad “Three pillars of corporate reporting”.

− En grundförutsättning för att en revision ska bli bra är att de finansiella rapporterna som ska granskas är solida och därtill krävs en välfungerande tillsyn. FAR anser inte att tillsynen bör detaljregleras från EU-nivå utan att den med fördel lämnas åt medlemsstaterna. I Sverige har vi till exempel en bolagsrapportering av hög kvalitet baserad på en lång tradition av välfungerande bolagsstyrning, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

Bolagsstyrningen inom Europa baseras på enskilda medlemsstaters regelverk kompletterad med regelverk på europanivå. FAR:s uppfattning är att eventuella problem framför allt ska lösas i de enskilda länderna. En ytterligare europeisk harmonisering av regelverken bör noga övervägas innan den införs och inriktas mot systematiska problem samt kan också behöva ses i en global kontext. Eventuella åtgärder måste också baseras på en cost/benefit-analys.

Oberoendefrågorna som diskuteras i den öppna konsultationen anser FAR redan är väl reglerade både genom den EU-lagstiftning som finns och i de etiska reglerna som revisorerna ska följa. Revisionsbyråerna bör även fortsatt få tillhandahålla icke-revisionstjänster så länge befintliga oberoenderegler följs. FAR framhåller att det finns ett antal tjänster som är nära knutna till revision och som uttryckligen bör tillåtas utan att påverka arvodesbegränsningen. Det handlar till exempel om översiktlig granskning av delårsrapporter, granskning av hållbarhetsrapporter och ESEF-rapporten. Tillhandahållandet av icke-revisionstjänster, inom ramen för oberoendereglerna, ger revisorn värdefull förståelse för bolaget.

FAR har även skickat in ett så kallat cover letter till EU-kommissionen. I det sammanfattar FAR sina synpunkter inom de tre olika områdena corporate governance, revision och tillsyn.