2021-05-18
Press

Årsredovisningen syfte behöver ses över efter hållbarhetskrav

Årsredovisningens format, presentation och överskådlighet behövs ses över när EU:s gröna taxonomiförordning ska integreras i årsredovisningslagen. Det skriver FAR i sitt svar till Justitiedepartementet.

– Utvecklingen av årsredovisningslagen innebär en ökad information av hållbarhet, vilket i grunden är positivt men det krävs att det blir fokus på värdeskapande information, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR.

EU:s gröna taxonomiförordning ska integreras i svensk lagstiftning och Justitiedepartementet bjöd in bl.a. FAR att lämna synpunkter på EU:s förslag. I sitt svar (Dnr FI2021/01011) konstaterar FAR att utvecklingen av årsredovisningslagen (ÅRL) och framtida direktiv innebär en ökad information av hållbarhet, vilket behöver ses utifrån ett vidare perspektiv baserat på årsredovisningen syfte.

 Vi inser att avsikten inte är att hantera utformningen av årsredovisningslagen men noterar att utvecklingen med ökad hållbarhetsinformation innebär att årsredovisningen behöver ses över, säger Karin Apelman.

Förtydliganden behövs

På några punkter anser FAR att det behövs förtydliganden, till exempel de fall där ett företag omfattas av EU:s gröna taxonomiförordnings upplysningskrav men inte uppfyller gränsvärdena för att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Det behövs också tydliggöras vilka bolag som omfattas av regelverket, om det är samtliga bolag med fler än 500 anställda av allmänt intresse, eller om kravet på omsättning och balansomslutning också ska vara uppfyllda.

FAR konstaterar också att det behöver förtydligas vilken som är övervakande myndighet för den lagstadgade hållbarhetsrapporten, där rapporteringen av EU:s gröna taxonomiförordning ingår. Finansinspektionen (FI) ska enligt förslaget vara övervakande myndighet gällande EU:s gröna taxonomiförordning, samtidigt är FI i dag inte övervakande myndighet för den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt ÅRL.

Kan medföra kostnader

Att införa förordningar kan innebära kostnader för olika aktörer, och FAR lyfter i sitt svar fram att för en stor del av företagen kan införandet av tilläggen i årsredovisningslagen innebära icke oväsentliga kostnader och arbetsinsatser.

Slutligen anser FAR att ett förtydligande krävs avseende om det är såväl avgifter som sanktioner som kommer att tas ut, samt vilka företag som berörs.

FAR:s svar angående promemoria lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning