2021-08-18
Press

Remissvar: Bolags rörlighet över gränserna - utökade krav på revisorernas granskning

FAR tillstyrker förslagen i betänkandet Bolags rörlighet över gränserna, men har synpunkter när det gäller frågan om revisorns granskning.

FAR har lämnat synpunkter på betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU2021:18) (Ju2021/00658). 

Förslagen syftar till att genomföra direktiv (EU) 2019/2121 om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar. Förslagen innebär bland annat att kraven på granskningen från revisorer utökas.

FAR tillstyrker förslagen men har synpunkter när det gäller frågan om revisorns granskning.

FAR anser att det är oklart vilket bestyrkande revisorn ska lämna. Enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) ska revisorsgranskningen av en fusionsplan bland annat innehålla ”resultatet av de tillämpade värderingsmetoderna samt deras lämplighet och vilken vikt som har tillmätts dem vid den samlade bedömningen av värdet på vart och ett av bolagen”. I utredningens förslag till 23 kap. 40 § ABL används i stället för ”lämplighet” rekvisitet ”adekvata”. Rekvisitet ”adekvata” används också avseende gränsöverskridande delning i förslaget till 24 kap. 38 § och avseende i 24a kap. 9 § ABL. FAR föreslår att rekvisitet adekvata justeras till lämplig. 

FAR poängterar också att det är viktigt att det inte ställs hårdare krav på granskningen i Sverige jämfört med övriga medlemsstater, något som kan medföra ökade kostnader för företagen i Sverige.

Läs FAR:s remissvar här.