2024-06-13
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 24

Nya krav om hållbarhet i Revisorsinspektionens föreskrifter, förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring och nya åtgärder mot den kriminella ekonomin. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Nya åtgärder mot den kriminella ekonomin 

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om vissa förändringar på F-skattens område för att skydda det seriösa näringslivet och motverka den kriminella ekonomin. Läs mer på Regeringens webbplats

Nya krav om hållbarhet i Revisorsinspektionens föreskrifter

Revisorsinspektionen (RI) har skickat ut promemorian Hållbarhet – förslag till ändrade examens- och verksamhetsföreskrifter på remiss.  De föreslagna ändringarna är enligt inspektionen nödvändiga för att anpassa myndighetens föreskrifter till de lag- och förordningsändringar som träder i kraft den 1 juli 2024. Läs mer hos RI

Remiss av ändringar i vägledningen Bokföring

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 3 juni 2024 att remittera förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om bokföring. De föreslagna ändringarna är till största del en följd av de ändrade arkiveringsreglerna i bokföringslagen. Läs mer hos BFN

Ändrad regel om överföring av räkenskapsinformation

Riksdagen har beslutat om ändringar i bokföringslagens arkiveringsregler. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024. Bland annat ändras 7 kap. 6 § om överföring och när räkenskapsinformation får förstöras. Läs mer hos BFN

Förbättrad uppföljning av svenska företags digitalisering

För att effektivt mäta och analysera svenska företags digitala utveckling krävs tydliga nationella mål och en förbättrad uppföljning. I en ny rapport från Myndigheten för digital förvaltning (Digg) presenteras ett antal förslag på hur uppföljningen kan förbättras. Läs mer hos Digg

Ordförande och ledamöter för Förenklingsrådet utsedda

Regeringen har beslutat att utse Kristina Alsér till ordförande i Förenklingsrådet. Christer Östlund och Erik Östman utses till ledamöter och Andrea Femrell till ersättare. Läs mer på Regeringens webbplats

Ny rapport om individuppgifter i arbetsdeklarationen 

Skatteverket har publicerat rapporten ”Individuppgifter i arbetsdeklarationer: En effektutvärdering ur ett beskattningsperspektiv”. Läs mer hos Skatteverket

En ny arbetsmiljöstrategi för ett förändrat arbetsliv

Regeringen har beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny arbetsmiljöstrategi för perioden 2026–2030. Syftet är att ange inriktningen för regeringens arbetsmiljöpolitik. Läs mer på Regeringens webbplats

FI granskar offentliggörande av hållbarhetsrisker

Det finns krav på att större kreditinstitut ska offentliggöra information om hållbarhetsrisker. Finansinspektionen (FI) ska genomföra en fördjupad analys av hur informationen kan användas i FI:s tillsyn. Läs mer hos FI

Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor

Den 10 juni undertecknade Sverige och Danmark ett nytt avtal om vissa skattefrågor. Läs mer på Regeringens webbplats

Samhällsnytta med ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Mer information om hushållens tillgångar och skulder skulle ge bättre beslutsunderlag för tillsynsåtgärder och den ekonomiska politiken. Därför vill FI se ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. Läs mer hos FI

Ja till regeringens vårändringsbudget

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade utgifter för staten under 2024. Läs mer på Regeringens webbplats

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier