2024-02-16
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 7

Regeringen stärker arbetet med att återta brottsvinster, Bolagsverket vill ha utökade kontrollmöjligheter och OECD fortsätter kampen mot skadlig skattepraxis. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Nya regler om företagens hållbarhetsrapportering

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag på lagändringar som genomför EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2024. Läs mer på Regeringens webbplats 

Företag som ska ha revisor men saknar sådan

SVT tar i ett inslag i Rapport upp frågan om företag som ska ha revisor men som inte har det. Bolagsverket ser gärna utökade möjligheter att kontrollera de register som myndigheten ansvarar för. Läs mer hos Bolagsverket

Tillsynsnämnden har avgjort sex ärenden

Tillsynsnämnden för revisorer har beslutat att i fyra fall meddela varning och i två fall erinran. Två av varningarna förenades med en sanktionsavgift. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Förstärkt arbete för att öka återtagandet av brottsvinster

Regeringen ger Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med återtagande av brottsvinster. Läs mer på Regeringens webbplats

Ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Handel med kryptotillgångar är en verksamhet som kriminella använder för att exempelvis tvätta brottsvinster eller återinvestera brottsvinster i kriminell verksamhet. Från och med den 30 december 2024 gäller EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar. Läs mer på Regeringens webbplats    

Nya EU-regler ger skarpare verktyg mot kriminella ekonomin

EU:s medlemsstater har godkänt en överenskommelse om nya regelverk för att bekämpa penningtvätt. Överenskommelsen innebär att EU går längre än den globala standarden i syfte att bekämpa penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av massförstörelsevapen. Läs mer på Regeringens webbplats

Översyn av regler för import vid sjötransporter

Tullverket ser över reglerna för import vid sjötransporter efter dialog med näringslivet. Myndigheten ser över möjligheten att i vissa fall kunna frigöra varor utan krav på godkänd plats. Läs mer hos Tullverket

Begäran om förhandsavgörande i mål om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av de unionsrättsliga reglerna om undantag från mervärdesskatt vid återimport när det förekommit bristande efterlevnad av tullreglerna. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

INTERNATIONELLT

Tidsfrist för hållbarhetsrapportering

EU-rådet och EU-parlamentet är överens om att skjuta upp implementeringen av hållbarhetsrapportering för vissa sektorer och vissa företag från tredjeländer. Läs mer på EU-rådets webbplats

Kampen mot skadlig skattepraxis fortsätter

OECD uppger att många jurisdiktioner fortsätter göra framsteg i arbetet mot skadlig skattepraxis genom implementering av den internationella standarden BEPS Action 5. Läs mer hos OECD

OECD skatt- och utvecklingsdagar 2024

Den 12–13 mars anordnar OECD ett digitalt event där deltagarna får en uppdatering om olika initiativ för att förbättra skattepolitiken. Läs mer hos OECD

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier