2024-02-19
Nyheter

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Regeringen har presenterat en lagrådsremiss om nya regler för hållbarhetsrapportering. Förslaget innebär höjda gränsvärden och en senareläggning av tidpunkten för den första rapporteringen. FAR kommer att utvärdera hur granskningsuppdragen påverkas om regeringens förslag går igenom.

Regeringen har överlämnat ett förslag på lagändringar om hållbarhetsrapportering till Lagrådet. Syftet är att implementera den nya EU-lagstiftningen på området.

Första rapporten skjuts fram

En nyhet i förslaget är att börsnoterade bolag med över 500 anställda föreslås få mer tid att förbereda sig. Reglerna ska enligt förslaget börja tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024. För företag som inte tillämpar brutet räkenskapsår innebär det att den första hållbarhetsrapporten ska upprättas för räkenskapsåret 2025.

– Regeringen motiverar senareläggningen med att regelverket är omfattande och kräver att företagen löpande samlar information under det räkenskapsår som rapporten avser. Därför anses det inte lämpligt att kräva bakåtverkande tillämpning från och med räkenskapsår som inleds den 1 januari 2024. FAR kommer att utvärdera hur granskningsuppdragen påverkas om regeringens förslag går igenom i riksdagen, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR.

Höjda gränsvärden

Regeringen föreslår även att gränsvärdena höjs så att färre bolag omfattas av kraven. Enligt förslaget ska gränsvärdet för nettoomsättning höjas till 550 miljoner kronor och gränsvärdet för balansomslutning höjas till 280 miljoner kronor. Gränsvärdet för antal anställda är fortsatt 250.

När Lagrådet har kommit med synpunkter på remissen kommer regeringen att bearbeta förslaget och lämna en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Läs hela lagrådsremissen på regeringens webbplats.

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se