2024-04-12
Nyheter

Det gäller vid granskning av finansiell delårsinformation

FAR bedömer att revisorn kan ange vilka delar i delårsrapporten som har granskats i revisionsberättelsen och rekommenderar också att revisorn gör det för att tydliggöra vilka delar som har granskats med begränsad säkerhet och vilka delar som är annan information.

FAR:s Operativa Grupp Normgivning – Revision har utrett huruvida det är möjligt att i en svensk granskningsberättelse ange vilka delar i delårsrapporten som har granskats, på motsvarande sätt som i den engelska förlagan – och om revisorn i så fall bör inkludera ett avsnitt om annan information i granskningsberättelsen.

Informationskrav på delårsrapporten

En delårsrapport ska enligt IAS 34 innehålla en resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och förändring över eget kapital samt vissa angiva upplysningar. Årsredovisningslagen (ÅRL) anger att delårsrapporten därutöver ska innehålla viss delårsinformation (ÅRL 9 kap. 3§). Det kan beskrivas som den finansiella delårsinformationen.

Delårsrapporter kan därutöver innehålla informationsavsnitt så som VD-ord, beskrivning av verksamheten och hållbarhetsinformation. Det är att betrakta som så kallad ”Annan information”.

Tillämning av ISRE 2410

I ISRE 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor, beskrivs revisorns ansvar för ”Annan information” som lämnas tillsammans med den finansiella delårsinformationen.

Det engelska originalet av ISRE 2410 anger att revisorn har granskat ‘balance sheet of ABC Entity as of MM DD, 20X1 and the related statements of income, changes in equity and cash flows for the three-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes’. Den svenska versionen anger i stället att granskningen gäller ‘delårsrapporten’.

FAR:s bedömning

FAR bedömer att det är möjligt för revisorn att ange vilka avsnitt som är granskade, på motsvarande sätt som i den engelska förlagan.

– Vi förordar också att revisorn gör det för att tydliggöra vilka delar som granskas med begränsad säkerhet och vilka delar som är annan information, säger Mona Alfredsson, ordförande i FAR:s Operativa Grupp Normgivning – Revision.

Revisorn behöver dock beakta att informationen kan vara utspridd på flera olika sidor i delårsrapporten och verka för att den presenteras samlat. Revisorn ska inte inkludera ett avsnitt om annan information i granskningsberättelsen. 

Exempel på hur revisorn kan skriva i granskningsberättelsen

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Bolaget AB per 31 mars 2024 som återfinns på sidorna X till Y i detta dokument innefattande balans- och resultaträkning, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet, notupplysningar samt övrig delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen [på sidorna 2 och 4.] *  

* I de fall övrig delårsinformation inkluderas på samma sidor som delårsrapporten behöver sidnummer inte anges.

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se