2023-09-22
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 38

Färre småbolag ska behöva redovisa moms, fortsatt samarbete för att utveckla taxonomier och nya beslut från Tillsynsnämnden för revisorer. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Tillsynsnämnden har beslutat om tre tillsynsärenden och ett förhandsbesked

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 september. Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i två ärenden och erinran i ett ärende. Ärendet om förhandsbeskedet besvarades jakande. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Färre småföretag ska behöva redovisa moms

I höstbudgeten går regeringen fram med ett förslag om att färre småföretag ska behöva redovisa moms genom att höja omsättningsgränsen för mervärdesskatt från 80 000 kronor till 120 000 kronor. Läs mer på Regeringens webbplats

Fortsatt samarbete för att utveckla taxonomier

Det myndighetsgemensamma arbetet med att utveckla taxonomier och tjänster för digital inlämning av finansiell information fortsätter under namnet TaxSam Företag. Den 25 oktober anordnas ett digitalt möte för den som vill veta mer om samarbetet och möjligheterna med begreppskataloger. Läs mer hos BFN och anmäl dig hos Bolagsverket

Arbetsmiljöverket inspekterar mindre företag

Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i mindre företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö. Totalt handlar det om över 1000 inspektioner till och med mars 2024. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

Finansinspektionen redovisar kartläggning om flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring

Det är inte motiverat att ändra nuvarande lagstiftning för att ytterligare underlätta flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring. Däremot kan branschen göra mer för att underlätta för de som vill flytta sina pengar. Läs mer hos Finansinspektionen

BFN lämnar yttrande om Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

BFN beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen. Den fråga som aktualiserats i målet är hur nettoförsäljningsvärdet av varulager ska bestämmas med avseende på dels försäljningsvärdet, dels försäljningskostnaden i samband med beräkning av storleken på bolagets eget kapital enligt aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning. Läs mer hos BFN

Samarbete ger ökad gemensam nytta trots myndigheternas olikheter

En gemensam digitalisering av svenska myndigheter är nyckeln till en effektivare offentlig förvaltning. För att nå dit krävs ett tvärfunktionellt samarbete med större utbyte av erfarenheter, kunskaper och information. Ett nyligen slutfört pilotprojekt som genomförts av Digg visar hur man skulle kunna gå till väga. Läs mer hos Digg

Ny undersökning visar att fler företag vill växa

Trots ekonomisk osäkerhet, hög inflation och avmattning i ekonomin ökar andelen företag som vill växa, ett trendbrott jämfört med utvecklingen de senaste åren. Men samtidigt som fler företag vill växa är det även fler som har svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Läs mer hos Tillväxtverket

Övergångsperioden för ICS2 för varor fraktade med flyg löper snart ut

Det nya importkontrollsystemet ICS2 som hanterar summariska införseldeklarationer för varor från tredjeland fraktade med flyg går snart igång fullt ut. Från den 2 oktober ska all uppgiftslämning göras i ett centralt gränssnitt. Läs mer hos Tullverket

INTERNATIONELLT

Ny IFAC-studie med utökade insikter om hållbarhetsredovisning

IFAC utökar sin forskning om hållbarhetsredovisning. Den nya rapporten innehåller data från sex mindre ekonomier inom EU och Schweiz samt 13 jurisdiktioner i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien. Forskningen har tidigare fokuserat på G20. Läs mer hos IFAC

IASB ska förbättra rapporteringen av osäkerheter i finansiella rapporter

IASB ska undersöka riktade åtgärder för att förbättra rapporteringen av klimatrelaterade och andra osäkerheter i de finansiella rapporterna. Möjliga åtgärder inkluderar framtagande av utbildningsmaterial, illustrativa exempel och riktade ändringar av IFRS för att förbättra tillämpningen av befintliga krav. Läs mer hos IFRS