2023-09-01
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 35

Rekordhög andel digitalt inlämnade årsredovisningar, en gemensam målbild för arbetet mot organiserad brottslighet och en ny tjänst för kommunikation med Ekobrottsmyndigheten. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Rekordhög andel digitalt inlämnade årsredovisningar till Bolagsverket

Det är under juli som majoriteten av Sveriges företagare ska lämna in årsredovisningen till Bolagsverket och nu har andelen digitalt inlämnade årsredovisningar nått nya rekordnivåer. Över 45 procent har lämnat in digitalt och 2022 års antal digitala årsredovisningar hade redan passerats vid juli månads slut. Läs mer hos Bolagsverket

Myndighetsgemensam målbild för arbete mot organiserad brottslighet

Finansminister Elisabeth Svantesson har tillsammans med Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten presenterat en gemensam målbild för det brottsmotverkande arbetet inom de tre myndigheterna. Läs mer hos Skatteverket 

Aktörsportalen gör det möjligt att dela material med EBM digitalt

Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten tagit fram en ny tjänst för dig som återkommande behöver kommunicera med EBM angående till exempel en anmälan eller andra specifika ärenden. Tjänsten är kostnadsfri och väntas effektivisera stora delar av EBM:s verksamhet. Läs mer hos EBM

Skatteregler som gynnar forskning och utveckling – en översyn av FoU-avdraget och expertskattereglerna

En särskild utredare ska se över nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU-avdraget), samt skattelättnaden för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner (expertskattereglerna). Läs mer på Regeringens webbplats

Ny rapport: Förslag till nationell färdplan för det digitala decenniet

I en ny rapport från Digg presenteras ett förslag till nationell strategisk färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag med målet att svara på EU:s ambition att driva på den digitala utvecklingen. Läs mer hos DIGG

Förslag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår att en tilläggsskatt införs för företag i stora koncerner. Förslaget är ett led i ett internationellt arbete för att motverka skatteundandraganden och värna länders skattebaser. Förslaget ska implementera ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner i svensk rätt. Läs mer på Regeringens webbplats

De mindre revisionsföretagens förutsättningar

Nya regelverk, högre krav på kunskap och kvalitet, bristande attraktivitet för yrket samt investeringar i ny teknologi och metodik kan innebära både för- och nackdelar för de mindre revisionsföretagen. Revisorsinspektionen har mot denna bakgrund bedrivit ett projekt i syfte att öka kunskapsläget om förutsättningarna för dessa företag. Läs mer hos RI

INTERNATIONELLT

Standarder för hållbarhetsredovisning klara för beslut i EU

Den 31 juli antog EU-kommissionen den slutliga versionen av ESRS − den första delegerade rättsakten som fastställer övergripande EU-standarder för rapportering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade uppgifter. Nu återstår slutligt beslut i EU:s ministerråd och EU-parlamentet. Läs mer hos Finansinspektionen 

Intresseundersökning om ISSA 5000

IAASB genomför en intresseundersökning för att få synpunkter på delar av förslaget till global standard för hållbarhetsgranskning, ISSA 5000. Enkäten riktar sig i första hand till de intressenter som vanligtvis inte yttrar sig till IAASB. Resultatet kommer beaktas tillsammans med övriga synpunkter när IAASB utformar det slutgiltiga förslaget. Enkäten är öppen till den 1 december 2023. Läs mer hos IAASB

Läs mer om ISSA 5000 på FAR-bloggen 

Webbseminarium om ISSA 5000

IAASB anordnar ett webbseminarium för den som vill veta mer om förslaget till global standard för hållbarhetsgranskning. Det finns två olika datum att välja på.  

Anmälan för att delta den 6 september

Anmälan för att delta den 7 september

IAASB anordnar ytterligare ett webbseminarium om ISSA 5000 den 22 september. Vid det tillfället kommer Tom Seidenstein, ordförande i IAASB och Willie Botha, Program and Technical Director att diskutera förslaget. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor. 

Anmälan för att delta den 22 september