2023-09-12
Nyheter

Risk för penningtvätt i lönetjänster

Ett bolags tjänster inom verksamhetsområde lön omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det har länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat.

FAR har tidigare uttryckt en åsikt om att i vart fall vissa lönetjänster bör ingå i ett medlemsföretags riskbedömning och att företaget ska ta ställning till vilka risker för penningtvätt som kan ligga i dessa löneuppdrag. Budskapet till FAR:s medlemmar är liksom tidigare, att noggrant överväga vilka av byråns tjänster som ska omfattas av den allmänna riskbedömningen, och att byrån, i det arbetet, bör beakta länsstyrelsens beslut i detta ärende.

– Vi känner ingen större oro för FAR:s medlemmar eftersom länsstyrelsens beslut stämmer med vad FAR tidigare har kommunicerat till medlemmarna. Men vi vill ändå uppmärksamma beslutet, säger Yvonne Jansson, Ansvarig för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter på FAR.

Efterlevnad och kvalitetskontroll

Auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter, som är medlemmar i FAR, ska arbeta enligt Reko, svensk standard för redovisnings- och lönetjänster. I standarden finns ett antal ska-krav som konsulterna ska följa i sitt arbete för att säkerställa att tjänsterna utförs med hög kvalitet. Detta kvalitetskontrolleras regelbundet av extern part för att säkerställa att standarden följs. I standarden framgår det bland annat att konsulten ska följa tillämpliga lagar och regler, varav lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, tas upp som ett exempel på sådan lag som ska efterlevas.

Det framgår även i FAR:s yrkesetiska regler att alla medlemmar i FAR ska efterleva lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därför har FAR tagit fram vägledning och stöd för att underlätta för medlemmarna att efterleva lagen.

Exempelvis finns en Exempelmall för allmän riskbedömning samt riktlinjer och rutiner enligt penningtvättslagen, bilaga 1 där det framgår att lönetjänster kan vara en tjänst där det finns risk för penningtvätt och en beskrivning av vilken typ av risk som kan föreligga.

Medlemsföretaget bör därför ta ställning till vilka risker som kan föreligga för penningtvätt i löneuppdragen.

Beslut om sanktionsavgift

I juni 2023 beslutade länsstyrelsen om sanktionsavgift för redovisningsföretaget Modern Ekonomi i Sverige AB. I beslutet konstaterar länsstyrelsen att i sin bedömning av om byråns tjänster inom verksamhetsområde lön omfattas av penningtvättslagen, behöver länsstyrelsen bedöma om byråns lönetjänster innehåller arbetsmoment som utgör bokföringstjänster.

Utifrån de uppgifter som byrån har lämnat om verksamhetsområde lön kan länsstyrelsen konstatera att byråns lönetjänster består av beredning av löner för anställda hos byråns kunder, registrering av allmänna lönedata för kunder, beräkning av löner enligt avtal, distribution av lönespecifikationer, rapportering till myndigheter avseende anställda samt rapportering av Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI.

Uppgifter i till exempel lönespecifikationer och skattedeklarationer ligger till grund för bokföring av affärshändelser kopplade till lönekostnader, och utgör därmed bokföringstjänster. Länsstyrelsen bedömde att byråns lönetjänster omfattades av penningtvättslagen och att dessa därmed skulle ha inkluderats i byråns allmänna riskbedömning.

Beslutet är överklagat av byrån.

Länsstyrelsens bedömning

Vid dessa förhållanden bedömer länsstyrelsen att byråns tjänster inom verksamhetsområdet lön innehåller sådana arbetsmoment som utgör bokföringstjänster enligt penningtvättslagen. Länsstyrelsen bedömer därför att byråns tjänster inom verksamhetsområdet lön omfattas av penningtvättslagen.

Länsstyrelsen har ett resonemang som avslutas på följande sätt:

”Mot bakgrund av ovanstående bedömer Länsstyrelsen att begreppet bokföringstjänster enligt penningtvättslagen innefattar framtagande eller sammanställning av uppgifter i syfte att dessa ska användas som räkenskapsinformation. Utifrån de uppgifter som byrån har lämnat om verksamhetsområde lön kan Länsstyrelsen konstatera att byråns lönetjänster bland annat består av att ta fram och sammanställa uppgifter i olika handlingar såsom exempelvis lönespecifikationer och skattedeklarationer. Uppgifter i sådana handlingar ligger till grund för bokföring av affärshändelser kopplade till lönekostnader. Länsstyrelsen bedömer därför att byråns lönetjänster innefattar att ta fram och sammanställa uppgifter i syfte att dessa ska användas som räkenskapsinformation. Lönetjänster omfattar även åtaganden som deklarationsombud vid rapportering av arbetsgivardeklarationer på individnivå. Länsstyrelsen konstaterar vidare att de uppgifter som ligger till grund för bokföring av lönekostnader behöver granskas för att misstänkta transaktioner kopplade till lön ska kunna upptäckas”.

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se