2023-10-13
Nyheter

Så tycker FAR om nya regler för hållbarhetsredovisning

FAR stödjer i sitt remissvar utredningens förslag att granskningen av hållbarhetsrapporten ska genomföras av en auktoriserad revisor, även att bolaget får utse en revisor att enbart granska rapporten medan en annan revisor utför revisionen. Förslaget innefattar inte mer långtgående krav än direktivet samt ingen förändring av de gränsvärden som avgör om ett företag är tillräckligt stort för att omfattas av kravet.

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), träder i kraft 2024 och ställer hårdare krav på företagens hållbarhetsrapportering. Nu har FAR lämnat synpunkter på Justitiedepartementets remiss Nya regler om hållbarhetsredovisning där uppdraget varit att ta ställning till hur CSRD ska implementeras i svensk lag. FAR har medverkat i utredningen genom Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist och ordförande i FAR:s strategigrupp Redovisning. Utredningen föreslår dock inte mer långtgående krav än direktivet, heller inte någon förändring av de gränsvärden som avgör om ett företag är ett sådant stort företag som omfattas av rapporteringskravet.

Så tycker FAR:

  • FAR välkomnar i stort utredningens förslag med implementering på miniminivå. Däremot anses att lagstiftaren bör genomföra en justering av de angivna gränsvärdena i enlighet med den ändring som föreslås i 2013 års redovisningsdirektiv.

  • FAR önskar tydligare information när och om vissa tjänstepensions- och investmentföretag omfattas av rapporteringskraven samt kring hur gränsvärdet för nettoomsättning ska beräknas i försäkringsföretag.

  • FAR stödjer även förslaget om att granskning av hållbarhetsrapporter ska genomföras av auktoriserade revisorer men framför att frågeställningar kring ansvarsfördelningen, inklusive frågor om tystnadsplikt, upplysningsplikt, skadeståndsansvar och disciplinärt ansvar, bör kunna hanteras inom tillämpliga författningar samt standarder och normer för yrkesutövningen.

  • FAR efterfrågar tydligare riktlinjer om undertecknandet och granskningen av den elektroniskt märkta årsredovisningen.

Två tilläggsuppdrag i utredningen

Utredningen har haft två tilläggsuppdrag - dels att föreslå hur en årsredovisning ska färdigställas och om det bör införas ett krav på att företagets behöriga företrädare ska fatta ett beslut om att färdigställa årsredovisningen, dels att anpassa svensk rätt till EU-direktivet om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag.

Kort om EU-direktivet:

  • Syftar till ökad insyn i företagens hållbarhetsarbete genom krav på hållbarhetsinformation som är pålitlig, relevant och jämförbar.

  • Utökad rapporteringsplikt för stora företag samt små och medelstora noterade företag.

  • En oberoende tredje part ska granska den rapporterade hållbarhetsinformationen.

  • Genomfört senast den 6 juli 2024. Utredningen föreslår att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av 2023.

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se