2023-11-10
Nyheter

Yttrande från FAR vägledande vid beslut i Högsta domstolen

Under våren blev FAR ombedd av Högsta domstolen att yttra sig i ett pågående mål. Frågan var när i tiden en avsättning för ett potentiellt skadeståndskrav bör göras i en årsredovisning. Nu fastställer Högsta domstolen att en sannolikhetsbedömning är central i när en avsättning ska redovisas. Rätten hörsammar därmed det FAR framförde i sitt yttrande.

Högsta domstolen skickade under våren ett föreläggande till FAR och Bokföringsnämnden (BFN) där FAR och BFN ombads att yttra sig i ett pågående mål i domstolen. Målet rörde de bestämmelser i aktiebolagslagen som styr utrymmet för vinstutdelning. Frågan var hur dessa ska tillämpas i ett fall då en skadeståndsgrundande handling har inträffat men det ännu inte väckts talan om skadestånd. Högsta domstolen bad FAR att yttra sig om när i tiden en avsättning för ett skadeståndskrav bör göras i en årsredovisning.

– Det är positivt att FAR har kunnat bistå med expertkunskap i det här målet. För oss var det viktigt att klargöra frågan ur ett redovisningsperspektiv. Högsta domstolens förfrågan visar att FAR har ett högt förtroende i frågor som rör branschen, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR.

Den 2 november fastslog Högsta domstolen att den ena vinstutdelningen var olaglig på grund av skadeståndsskyldighet. Rätten belyste även vikten av sannolikhetsbedömning när det gäller att redovisa en avsättning.

– Högsta domstolen bedömer den senare utdelningen som olaglig. Domstolen menar att styrelsen inte kunde bortse från att ett utflöde av resurser var sannolikt. Det ska dock noteras att två av fem ledamöter var skiljaktiga och menade att även den andra utdelningen var laglig. Domen fastställer också att en sannolikhetsbedömning är central i när en avsättning ska redovisas, vilket både FAR och Bokföringsnämnden framförde till Högsta domstolen, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

Läs domen hos Högsta domstolen

Aktuella remissvar

FAR yttrar sig löpande i olika frågor som rör branschen. 

Läs aktuella remisser och remissvar från FAR. 

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se