2023-01-13
Nyheter

Branschens viktigaste frågor våren 2023

FAR:s strategigrupper är en viktig del i FAR:s expertnätverk. Inför 2023 finns flera viktiga frågor på agendan.

 

Vilka är de viktigaste frågorna under första halvåret 2023? 

 

Johan Rippe, ordförande FAR:s strategigrupp Revision

Johan Rippe

Johan Rippe

– Det råder mycket stor efterfrågan på revisorer och branschens medarbetare är väldigt attraktiva för näringslivet. Branschens attraktionskraft handlar om att få ännu fler att söka sig till branschen men också att få fler att stanna kvar och är därför en mycket prioriterad fråga. Vi har på uppdrag av FAR:s styrelse tillsatt ett projekt för att precisera vad FAR kan göra för att hjälpa medlemsföretagen att öka branschens attraktionskraft.

– En annan viktig fråga handlar om Sveriges ordförandeskap i EU. Här har vi ett stort fokus på att vara behjälpliga med information och sakkunskap i frågor som rör bolagsstyrning, revision och finansiell rapportering som kan aktualiseras under det svenska ordförandeskapet. EU har sedan 2021 initierat en översyn av hur hela området kring "corporate reporting" kan förstärkas, vilket omfattar bolagsstyrning, finansiell rapportering, revision samt tillsyn av bolag och revisorer. Detta är ett område vi bevakar noga för att vara beredda på att stötta det svenska ordförandeskapet och ta tillvara branschens intressen.

– Inom hållbarhet pågår många initiativ och EU har beslutat om det så kallade CSRD-direktivet som träder i kraft 2024. Just nu pågår arbetet med hur det ska införlivas i svensk lagstiftning. Vi deltar aktivt i arbetet med målet att det blir så ändamålsenligt som möjligt för svenskt näringsliv och dess intressenter samt för att branschen kan utöva granskning av hållbarhetsinformation på det mest effektiva sättet.  

– Vi fortsätter också att följa det arbete som IAASB gör för att ta fram en ny revisionsstandard för mindre komplexa företag. Vi anser fortsatt att det är viktigt att vi för mindre komplexa företag kan genomföra en ändamålsenlig relevant revision som är effektiv men också av hög kvalitet. Vi arbetar aktivt via vår representant i Nordiska Revisorsförbundet med att påverka IAASB i detta arbete. 

– Vidare pågår utredningen "Bolaget som brottsverktyg" och ett av uppdragen för utredaren är att titta på hur revisionsplikten helt eller delvis kan återinföras för samtliga aktiebolag. Utredningen kan komma att presentera olika alternativa förslag och vi deltar aktivt i denna.

– I vårt strategiska arbete ingår också att titta på hur yrkesrollen kan förväntas se ut några år framåt, hur den digitala transformationen påverkar revisionen och vad det för med sig.

Pernilla Lundqvist, ordförande FAR:s strategigrupp Redovisning

Pernilla Lundqvist

Pernilla Lundqvist

– Sambandet mellan företagens hållbarhetsrapportering och den finansiella rapporteringen är en av strategigruppens viktigaste frågor. En artikel ska skrivas om de redovisningsmässiga konsekvenserna av hållbarhetsarbetet i företag, kopplingen mellan redovisning av klimatpåverkan och företagens finansiella rapporter. Utöver artikeln sker en löpande dialog med övriga grupperingar avseende EFRAG och ISSB:s normer inom hållbarhet samt implementering av CSRD-direktivet.

– Den digitala ESEF-rapporteringen är en annan viktig fråga. Här har vi precis färdigställt en uppföljningsartikel om den digitala rapporteringen med fokus på blocktaggning som blir ytterligare ett krav för räkenskapsår som inleds 1 januari 2022 eller senare. Det blir även artiklar om tolkning och tillämpning av ESEF. Utöver det finns en arbetsgrupp som löpande diskuterar tolkning av taxonomin.

– Sist med inte minst: Redovisning av avsättningar. Här har vi EFRAG:s utkast om tilläggsköpeskillingar som grund och ska skriva en artikel om detta. Normerna i dag är svåra att tolka, vissa områden är oreglerade och de underliggande transaktionerna blir mer och mer komplexa.

Per Holstad, ordförande FAR:s strategigrupp Skatt

Per Holstad

– Skatt är styrt av svenska och internationella regler som ändras i en hög takt. Under våren förväntas till exempel arbetet inom EU:s så kallade Pillar 2 att leda till omfattande nya regler. Det som ligger närmast i tiden är införandet av en form av global minimiskatt, vilken ska genomföras i internationell rätt och träda i kraft under 2023. För oss inom strategigruppen är det viktigt att aktivt bevaka hur detta påverkar våra medlemmar.

– Övriga lagstiftningsprojekt av intresse är bland annat en pågående översyn av 3:12-reglerna, skatteförfarandeutredningens arbete med att hitta regler och åtgärder mot fusk och arbetslivskriminalitet, samt en mer generell översyn och uppföljning av regler kring ränteavdragsbegränsningar. Vi bevakar dessa projekt och lämnar i stor utsträckning synpunkter på lagförslag, allt i syfte att bidra till att kvaliteten i nya lagar blir så bra som möjligt.

– Det är också viktigt att bevaka mer allmänna rättssäkerhetsfrågor inom rättstillämpningen. En sak är att lagstiftningen måste vara träffsäker och effektiv. Men det är såklart lika viktigt att även tillämpningen blir rättssäker och förutsebar.

– Slutligen, en ständigt aktuell fråga, nämligen skatterådgivarens roll. Vi är fortlöpande engagerade i att verka utifrån våra etiska regelverk och att stärka den auktoriserade skatterådgivarens värdeskapande roll. Vi märker också ett ständigt ökande intresse för skatterådgivare att auktorisera sig, vilket så klart är glädjande.

Ludvig Grimlund, ordförande FAR:s strategigrupp Redovisnings- och lönekonsulter

Ludvig Grimlund

– Ett av de områden vi kommer att fokusera på är omvärldsbevakning för att säkerställa att yrkesrollerna fortsätter vara relevanta även i framtiden. Vi kommer att utgå från FAR:s framtidsstudie och sprider valda delar genom artiklar, poddar och krönikor. För att framtidssäkra yrkesrollen gäller det att förstå vilka utmaningar konsultrollen står inför och kunna möta dessa.

– En annan viktig fråga för strategigruppen är att fånga upp framtida auktoriserade konsulter genom att öka kännedomen om FAR hos yrkeshögskolor som har utbildningar inom lön- och redovisningsområdet. Det sker genom besök på skolorna där vi berättar om branschen och vår verksamhet och om vägen till FAR: auktorisation. Bakgrunden till att öka kännedomen om  FAR:auktorisation är att den i dagsläget är låg. 

– Sist men inte minst ska vi säkerställa att befintliga auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter får ut så mycket värde som möjligt av sitt medlemskap. Vi har ett ständig fokus på att höja värdet på auktorisationen och genom att ta del av FAR:s medlemsundersökningar bidra till att ge medlemmarna vad de behöver och efterfrågar. Vi vill göra vår del för att säkerställa att befintliga medlemmar förstår vad de kan få ut av auktorisation samt hur den skapar värde.