2023-12-21
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 51

Beslut om ändringar i K2 och K3, tio avgjorda tillsynsärenden mot revisorer och kritik mot EU-förslag om huvudkontorsbaserat skattesystem. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll. 

Ändring i K3  

Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om ändring i det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Ändringen innebär att punkt 1.7 kompletteras med ett tredje stycke som anger att bostadsrättsföreningar ska tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning. Läs mer hos BFN

Ändringar i K2

BFN har även beslutat om ändringar i det allmänna rådet och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2). Läs mer hos BFN

Kompletterande regler för bostadsrättsföreningar

BFN har beslutat om allmänna råd om kompletterande upplysningar i bostadsrättsföreningars årsredovisning med tillhörande vägledning. De kompletterande reglerna gäller framför allt upplysningar som ska ingå i förvaltningsberättelsen och ytterligare krav på notupplysningar. Läs mer hos BFN

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort tio ärenden

Tillsynsnämnden för revisorer har meddelat varning i sju fall och erinran i tre fall. En av varningarna förenades med en sanktionsavgift. Nämnden lämnade även ett förhandsbesked. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Redovisning av tilläggsskatt i K3

Från och med 2024 ska företag i stora nationella eller multinationella koncerner med en årlig intäkt på minst 750 miljoner euro betala minst 15 procent av vinsten i skatt. BFN har fått frågor om hur ett företag som tillämpar K3 ska redovisa skatter enligt den nya lagen om tilläggsskatt. Läs mer hos BFN

Nya lagar och regler 2024

Vid årsskiftet börjar flera nya lagar och regler att gälla. Skatten sänks bland annat för arbetsinkomster, pension och bensin. Flera skatter höjs också, exempelvis flygskatten men också skatten på alkohol och tobak. Läs mer hos Skatteverket

Granskning av hållbarhet i företagens värdekedja

Europeiska rådet och EU-parlamentet har träffat en informell överenskommelse kring innehållet i direktivet om tillbörlig granskning av hållbarhet i företagens värdekedja (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Läs mer hos Finaninspektionen

Kritik mot EU-förslag om huvudkontorsbaserat skattesystem

EU-kommissionen vill inrätta ett skattesystem för små och medelstora företag som baserar sig på var huvudkontoret ligger. Riksdagen anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och har därför beslutat att lämna sina synpunkter i ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Läs mer på Riksdagens webbplats

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om tull

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om hur artikel 251 i unionstullkodexen ska tolkas när det gäller förutsättningarna för att förlänga en redan fastställd tid under vilken varor får kvarstå under tullförfarandet för tillfällig införsel. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget innebär vissa lättnader för företagen. Läs mer hos FI

Digitalisering kan inte ske utan inkludering

Uppåt en miljon svenskar saknar, eller kan inte använda, en godkänd e-legitimation samtidigt som fler än 6 000 privata och statliga aktörer kräver digital legitimation för att få tillgång till deras tjänster. I en ny rapport redovisar Digg viktiga lärdomar från utvecklingen av den digitala infrastrukturen för covidbevisen – och ger rekommendationer för fortsatt arbete för att minska utanförskapet. Läs mer Hos Digg

Bolagsverket positiv till utredningen Bolag och brott

Bolagsverket har lämnat remissvar på utredningen Bolag och brott. Myndigheten ser positivt på förslagen och har också lämnat ytterligare förslag. Läs mer hos Bolagsverket

Införandeperioden för standardtulldeklaration import är snart över

Från och med den 1 januari 2024 ska alla typer av standardtulldeklarationer lämnas i det nya importsystemet. Läs mer hos Tullverket

Riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett förslag på riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation. Läs mer hos Finansinspektionen

INTERNATIONELLT

Rapport om skatteundandragande genom aktietransaktioner

OECD har publicerat en rapport om olika typer av skatteundandragande genom så kallad dividend stripping, det vill säga aktietransaktioner för att undvika eller kräva återbetalning av källskatt på utdelningar flera gånger. Rapporten beskriver några av de vanligaste uppläggen och föreslår olika motåtgärder. Läs mer hos OECD

Uppräkning av tröskelvärden

EU-kommissionen har antagit en uppräkning av tröskelvärden på grund av inflationsjusteringar. Läs mer i direktivet  

Utblick varje vecka