2023-12-04
Nyheter

Förslag på förbättringar av global standard för hållbarhetsgranskning

FAR är över lag positiv till IAASB:s förslag om en global standard för hållbarhetsgranskning. Förslaget tar hänsyn till det stora allmänintresset och omfattar i princip alla områden som utlovats. Det finns dock delar som kan förbättras. FAR önskar bland annat att skillnaderna mellan olika typer av bestyrkandeuppdrag förtydligas.

IAASB har givit intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till global standard för hållbarhetsgranskning, ISSA 5000. FAR har lämnat synpunkter på förslaget tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Nordiska Revisorsförbundet, NRF.

– Vi är positiva till standarden. NRF anser att den kan fungera som en global bas för den här typen av bestyrkandeuppdrag genom att vara ramverksneutral och professionsagnostisk. Standarden kan täcka uppdrag med både begränsad och rimlig säkerhet. Vi måste vara ödmjuka inför att det här är en helt ny standard för hållbarhetsbestyrkanden, framtagen under kort tid för att svara mot efterfrågan. IAASB och alla dess intressentgrupper, inklusive revisionsbranschen, är medvetna om att detta är början på resan. Standarden kommer framöver att behöva kompletteras med både vägledningsmaterial och nya ISSA:s som hanterar särskilda ämnen och frågor, säger Helene Agélii, generalsekreterare för NRF.

NRF anser att ISSA 5000 i stort sett täcker in de områden som IAASB uppgett att den ska täcka in och att den svarar mot ”the public interest”. Med hänsyn till dess generella karaktär och breda scope finns det självklart områden som har förbättringspotential. NRF har därför framfört ett antal förslag på förbättringar.

  • Skillnaden mellan limited och reasonable assurance kräver ytterligare förtydliganden. Otydlighet här riskerar att sudda ut gränserna vad gäller förväntad arbetsinsats – både från investerare och tillsynsmyndigheter - kopplade till de olika uppdragen. Om ISSA 5000 är otydlig i dessa centrala delar främjar den inte heller konsekvent utförd granskning.
  • Vidare finns en allmän förväntan att revisorn ska adressera greenwashing. ISSA täcker in många viktiga aspekter av greenwashing kopplade till vilka överväganden revisorn måste göra vad gäller oegentligheter och fel. ISSA 5000 innehåller även ett flertal referenser till bedrägeri, men nämner inte begreppet greenwashing uttryckligen. Det finns därför en risk att standarden inte i tillräcklig utsträckning adresserar de gråzoner där greenwashing inte nödvändigtvis utgör en straffrättslig handling.
  • ISSA 5000 saknar vidare vägledning vid förstagångstillämpning. Sådan vägledning påverkar hur mycket revisorn behöver göra det första/de första åren och är dessutom väldigt viktigt eftersom hållbarhetsredovisning är nytt för många företag.
  • Även om ISSA 5000 beaktar att revisorn kan involvera andra revisorer i dotterbolag eller i värdekedjan hanterar den inte uttryckligen ”koncerngranskning”. NRF anser att detta måste ses över och utvecklas eftersom moderbolag ska upprätta konsoliderad rapportering.
  • Eftersom CSRD kräver att revisorn granskar företagets väsentlighetsprocess anser vi att ISSA 5000 kan beakta detta och NRF har framfört förslag på hur detta kan tydliggöras.
  • NRF föreslår även att ISSA definierar de olika väsentlighetsbegreppen, inklusive dubbel väsentlighet.

Läs hela remissvaret                    

FAR har även varit aktiva i Accounancy Europes svar till IAASB. Deras svar går i linje med det nordiska svaret och finns i sin helhet här

Aktuella remissvar

FAR yttrar sig löpande i olika frågor som rör branschen. 

Läs aktuella remisser och remissvar från FAR.