2023-08-24
Nyheter

FAR lämnar synpunkter på IAASB:s förslag om uppdaterad ISA 570

FAR har lämnat synpunkter på IAASB:s förslag om en uppdatering av ISA 570 om fortsatt drift. Svaret har lämnats tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Nordiska Revisorsförbundet, NRF.

FAR är positiv till att ISA 570 uppdateras och att det tydliggörs hur revisorn ska bedöma fortsatt drift. Det finns dock centrala delar i förslaget som FAR är kritiska till.

– En viktig kritik är att förslaget ensidigt ökar kraven på revisorer att utvärdera och rapportera om fortsatt drift utan att motsvarande krav finns på företagen enligt de finansiella ramverken, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

IAASB föreslår att tiden revisorn har att bedöma ska vara minst tolv månader från att årsredovisningen lämnas medan företagen ska bedöma tolv månader från balansdagen. FAR menar att de finansiella ramverken ska bestämma tidsperioden.

FAR är också kritisk till att revisorn för alla företag ska ha information om fortsatt drift i revisionsberättelsen. Det även om det inte finns några väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. FAR menar att uttalanden eller information om fortsatt drift bara ska finnas med i revisionsberättelsen om det finns osäkerhet kring den fortsatta driften. Att ta med ett uttalande om fortsatt drift riskerar att öka förväntningsgapet om vilket ansvar revisorn har.  

Det finns flera skäl till att ISA 570 uppdateras. Dels handlar det om att olika intressenter har efterfrågat ökad transparens i rapporteringen om fortsatt drift till följd av att företag gått i konkurs. Dels är det en konsekvens av de effekter som pandemin och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har fått för företagen. 

IAASB:s mål med uppdateringen är att:

  • Uppmuntra till en mer konsekvent tillämpning av regelverket bland revisorer
  • Stärka revisorernas utvärdering av företagens egen bedömning av fortsatt drift
  • Öka transparens kring revisorns ansvar och granskning

Nordiska revisorsförbundets svar till IAASB:s remiss finns här

FAR har även varit aktiva i det svar Accountancy Europe lämnat till IAASB. Det yttrandet är mer positivt till att alla revisionsberättelser ska innehålla information om fortsatt drift. Det beror på att de nordiska länderna har mycket lägre gränser för vilka företag som omfattas av krav på revision. Enligt FAR är det främst i dessa (mindre) bolag det finns en risk för utökad granskning utan något mervärde för företagets intressenter.

Det svar Accountancy Europe lämnat till IAASB finns här 

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se