2023-04-12
Nyheter

FAR tycker till om IAASB:s förslag på strategi för framtiden

FAR har i dagarna lämnat kommentarer på IAASB:s förslag på strategi och arbetsplan för 2024 – 2027. Kommentarerna har lämnats tillsammans med övriga medlemsorganisationer via Nordiska Revisorsförbundet, NRF.

– Genom att göra vår röst hörd har vi möjlighet att påverka IAASB:s strategiska arbete framåt. Även om vi inte får igenom allt vi önskar så behöver vi vara tydliga med vår uppfattning för branschens och samhällets bästa, säger Björn Irle auktoriserad revisor på FAR som varit aktiv i så väl NRF:s som Accountancy Europes svar.  

Under senare år har IAASB genomfört relativt omfattande ändringar i vissa standarder i syfte att höja kvaliteten i revisonen enligt ISA. Det gäller främst ISA 540 om granskning av uppskattningar i redovisningen och ISA 315 om att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter. Även ISA 600 och koncernrevisioner har ändrats och kommer att börja tillämpas från 2024 års revisioner. Utöver det kommer ytterligare standarder med mer omfattande ändringar som gäller oegentligheter och fortsatt drift.

Huvuddragen i synpunkterna på IAASB:s förslag är följande: 

  • IAASB behöver fokusera på att ta fram granskningsstandarder för granskning av hållbarhetsinformation. 
  • Det är viktigt att IAASB även i fortsättningen fokuserar på alla typer av uppdrag, både företag av allmänt intresse och små och medelstora företag, inklusive mindre komplexa företag. 
  • IAASB behöver lägga större fokus på implementering av nya eller uppdaterade standarder. Målet är ökad kvalitet i revisionerna och ändrade beteenden, det vill säga att det viktiga är kvaliteten på uppdragen.
  • Innan större uppdateringar av standarder sker bör IAASB genomföra en så kallad ”post implementation review” för att se om uppdateringarna lett till önskade ändringar i revisorernas arbetssätt. 
  • IAASB bör i större utsträckning genomföra mindre ändringar av standarder i stället för stora omarbetningar av dem.  

Nordiska revisorsförbundets kommentarer till strategin finns här 

FAR har även varit aktiva i Accounancy Europes svar till IAASB. Deras svar går i linje med det nordiska svaret och finns i sin helhet här.