2022-10-06
Nyheter

Tyck till om ny rekommendation för redovisning av ersättningsfond vid tillämpning av K3

Redovisning av ersättningsfond vid tillämpning av K3 är ett område där det ofta uppstår frågor. Därför planerar FAR en rekommendation i ämnet, och efterlyser nu dina synpunkter.

Företag som äger olika typer av anläggningstillgångar åsamkas ibland skada på dessa tillgångar genom exempelvis brand, som innebär att tillgångar helt eller delvis måste skrivas ned eller utrangeras samt anskaffas eller byggas på nytt. Om tillgångarna är försäkrade erhåller företaget i regel försäkringsersättning. Försäkringsersättningen är oftast på ett helt annat, och högre, belopp än tillgångarnas redovisade värde, det vill säga det belopp som behöver skrivas ned eller utrangeras.

Det uppstår ofta frågor kring hur den skadade tillgången, försäkringsersättningen och ersättningsinvesteringen ska behandlas i redovisningen inklusive redovisning av uppskjuten skatt för företag som tillämpar K3. FAR:s operativa grupp för Finansiell rapportering – redovisning har under 2022 arbetat med frågor kring detta och den ersättningsfond som många företag väljer att sätta av till i avvaktan på att ersättningsinvesteringen görs.

Ersättningsfonden härrör från skatterätten och eftersom den väcker ett antal redovisningsmässiga frågeställningar är det viktigt att förstå bakgrunden till fonden. I denna artikel redogör gruppen därför inledningsvis översiktligt för de skattemässiga bestämmelserna men denna redogörelse syftar endast till att ge en bakgrundsbeskrivning och innehåller ingen skatterättslig tolkning eller analys.

− Eftersom FAR planerar att ge ut en rekommendation i ämnet vill vi därför gärna få in medlemmarnas synpunkter. Dessa kan mejlas till mig senast den 31 oktober, säger Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

 

 

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se