2022-10-04
Nyheter

Hållbarhet och kompetens aktuella frågor i FAR:s expertnätverk

Hållbarhet, kompetensförsörjning och aktuella utredningar är några av de områden som står på agendan för FAR:s expertnärverk.

I FAR:s expertnätverk samlas Sveriges främsta experter inom områden som redovisning, revison och skatt för att diskutera tvärfunktionella frågor. Här är en kort översikt över aktuella frågor som diskuterades när expertnätverket träffades i september.

Hållbarhetsfrågor

Sara Lissdaniels från FAR informerade om arbetet i den arbetsgrupp som bistår Pernilla Lundqvist som är FAR:s expert i utredningen om implementeringen av CSRD. En viktig fråga är hur FAR ska förhålla sig till Independent Assuarance Service Providors (IASP). En annan viktig fråga, som FAR arbetar aktivt med är utbildnings- och fortbildningskraven.

Aktuella utredningar

Pernilla Lundqvist, ordförande i strategigrupp Redovisning, rapporterade om arbetet med Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor, som är ett delbetänkande av Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor. FAR har skickat in ett remissvar som hanterar de olika aspekterna av koncerndefinitionsfrågan.

Pernilla Lundqvist tog också upp remissen IFRS for SME. Att svara på remissen, där två huvudfrågor är huruvida IFRS 15 och IFRS 16 ska implementeras, skulle kräva ett omfattande arbete. Expertnätverket ställde sig bakom förslaget att inte svara på remissen, bland annat eftersom ett införande inte skulle få så omfattande effekt i Sverige då Bokföringsnämnden (BFN) som baserar K3 regelverket på IFRS for SME har möjlighet att göra avsteg.

Johan Rippe, ordförande i strategigrupp Revision, rapporterade om utredningen Bolaget som brottsverktyg. Det är flera frågor som hanteras men mest aktuell är gränsvärdena för revisionsplikt. Utgångspunkten för FAR är att dagens gränsvärden är ändamålsenliga och bör behållas. Utredarens uppdrag är att titta på en helt eller delvis återinförd revisionsplikt. En fråga som behöver diskuteras vid ett fullt återinförande är hur många revisorer som då skulle krävas. FAR har bjudit in utredaren och utredningssekreteraren för en fördjupad diskussion om revision samt föra en dialog om behovet av fler revisorer vid ett fullt eller delvis återinförande av revisionsplikten.


Skatt

Inom skatteområdet är det flera frågor på agendan, bland annat 3:12-utredningen och ränteavdragsutredningen. Frågan om kontroll av rollen som skatterådgivare är aktuell inom EU med stort fokus på etikfrågorna. Expertnätverket diskuterade bland annat möjligheterna till ett tydligare etiskt regelverk inom IESBA. Peter Lindstrand, ordförande i strategigrupp Skatt, informerade om ränteavdragsutredningen som har fått ett tilläggsdirektiv som omfattar Pillar II (minimiskatter på stora koncerner). Ränteavdragsdelen ligger nu vilande och fokus är på minimiskatterna. Bedömningen är att några svenska koncerner kommer att påverkas. Det förs en dialog mellan FAR (via Peter Lindstrand) och Svenskt Näringsliv, Bankföreningen samt Fastighetsägarna om detta. Hans Peter Larsson från FAR informerade om 3:12-utredningen, där Catrin Åkerlund från Grant Thornton är FAR:s expert.


Kompetensförsörjning

Therese Andersson från FAR berättade om Revisorsinspektionens (RI) arbete med att utreda frågan om hur revisorsprovet ska utformas. Hon meddelade också att Robert Wennberg, affärsområdeschef på Kompetens, är delaktig i det arbetet.


Sveriges ordförandeskap i EU 2023

Vid årsskiftet tar Sverige över som ordförandeland i EU. Johan Rippe informerade om förberedelserna och hur FAR kan vara med och påverka vilka frågor som ska behandlas. Våren 2023 är en viktig period eftersom EU-kommissionens mandat går ut våren 2024. De påbörjade förslagen behöver alltså processas redan våren 2023.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se