2022-11-10
Nyheter

Nya stadgar klubbades igenom på FAR:s extrastämma

På FAR:s årsstämma den 22 september beslutades att anta förslag till stadgeändringar. Ett beslut att ändra stadgarna är giltigt endast om det fattas vid två på varandra följande stämmor, varav en ska vara årsstämma. Vid FAR:s extrastämma 26 oktober antogs förslagen till förändringar av stadgarna.

Ändringarna innebär följande: 

Årsstämma på distans

Styrelsen får möjlighet att bestämma att medlemmar ska kunna delta digitalt vid stämman och att även andra får närvara. När en stämma är digital har styrelsen också möjlighet att besluta om poströstning

Tillägg avseende medlemskategori

Stämman beslutade att i stadgarna förtydliga att ordinarie medlemmar, förutom revisions-och redovisningsföretag kan vara verksamma i skatterådgivningsföretag.