2022-03-03
Nyheter

Tvingande hållbarhetskrav på due diligence i leverantörskedjan

Ett nytt direktiv om due diligence är på gång som kan få påverkan på branschen. Förslaget innebär i korthet krav på due diligence i leverantörskedjan med inriktning mot hållbarhet och mänskliga rättigheter.

EU-kommissionen har antagit ett förslag till direktiv avseende Corporate sustainability due diligence. Kortfattat medför förslaget tvingande krav på due diligence i leverantörskedjan med inriktning mot hållbarhet och mänskliga rättigheter, med syfte att identifiera, förhindra och åtgärda negativa effekter av verksamheten.

Direktivet omfattar två kategorier

  • Kategori 1 – större bolag (minst 500 anställda samt minst 150 MEUR i global omsättning). Cirka 13 000 bolag
  • Kategori 2 – bolag verksamma i vissa angivna ”hight impact sectors” (minst 250 anställda samt minst 40 MEUR i global omsättning). Cirka 4 000 bolag

Direktivet ska vara infört i nationell lagstiftning senast två år efter det slutligen antagits av EU. Bolag utanför EU omfattas av regelverket om dess verksamhet inom EU uppfyller ovan kriterier.

SME-bolag kan påverkas

SME-bolag hamnar utanför regelverket. Men små- och medelstora företag kan trots det påverkas, menar Lennart Danielsson, Senior Advisor inom revision på FAR.

– Även om det nya direktivet riktar sig mot större företag kan direktivet ha en inverkan på företag som inte når upp till gränsvärdena, exempelvis genom att de utgör en väsentlig leverantör till ett sådant större företag och därigenom omfattas av kraven på due diligence, säger han.

– För att ett sådant scenario inte ska påverka SME-företaget finansiellt negativt, kan det större företaget behöva bekosta eventuella behov av åtgärder. Det kan inte heller uteslutas att kraven på due diligence av leverantörskedjan – i någon form och över tid – medför indirekta krav även för SME företagen, fortsätter han.

Specifika krav på bolagen 

  • integrera due diligence i policys
  • identifiera aktuell eller potentiell ogynnsam inverkan på hållbarhet och mänskliga rättigheter
  • förebygga eller mildra eventuella effekter
  • får ett slut på eller minimera faktiska effekter
  • upprätta och upprätthålla ett klagomålsförfarande
  • övervaka effektiviteten av due diligence-policyn och -åtgärderna
  • samt offentligt kommunicera kring due diligence

Bolag tillhörande Kategori 1 måste dessutom ha en plan som visar att deras affärsstrategier är förenliga med Paris-avtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning.

”Directors” är ansvariga för att regler och processer för due diligence sätts upp och integreras i bolagets strategier. Styrelsen måste också i sina beslut beakta mänskliga rättigheter, klimatförändringar och skadeverkan på miljön. Det såväl kortsiktigt, som i ett medellångt och långsiktigt perspektiv.

Övriga delar av förslaget kring Sustainable Corporate Governance verkar för stunden vara lagda på is.

Behöver FAR:s medlemmar på något sätt agera redan nu – och hur i så fall?

– Frågor kring ESG är här för att stanna och kommer att påverka såväl större bolag, som små- och medelstora företag. Som rådgivare till företagen är det viktigt att förstå inte bara gällande regelverk, utan även trender och det som kan ha inverkan på framtiden - och proaktivt diskutera detta med kunderna, säger Lennart Danielsson.