2022-05-31
Nyheter

Förenklingar av 3:12-reglerna utreds 

Regeringen tillsätter en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas. Kommittén ska bland annat lämna förslag till författningsändringar av reglerna.

3:12-reglerna – de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag – har stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag.  

Men sedan 3:12-reglerna infördes har de genomgått flera förändringar, vilket har lett till att reglerna blivit mer och mer komplicerade. Därför tillsätts nu en kommitté som ska utreda hur reglerna kan förenklas, meddelade regeringen 25 maj.

Bra med översyn

– Eftersom reglerna delvis är väldigt komplexa kan det vara bra med en översyn för att om möjligt kunna förenkla reglerna, utan att försämra dem. Av neutralitetsskäl borde bland annat fyraprocentsregeln tas bort. Det är viktigt att vi har regler som gynnar företagande och där ska inte skattereglerna styra hur verksamheten organiseras, säger Michael Johansson, ordförande i FAR:s remissgrupp – Skatt, samt auktoriserad revisor och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR på KPMG.

Kommittén ska bland annat: 

  • analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas, 
  • särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar, 
  • lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén finner lämpliga, 
  • vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling, och 
  • redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i 
    kraft 1 januari 2014. 


Uppdraget ska redovisas senast 30 november 2023. Mest sannolikt är att reglerna träder i kraft 1 januari 2025, tror Michael Johansson. 

Hur ska FAR:s medlemmar tänka? 

– Det är för tidigt att uttala sig om. Dock kan man anta att det inte kommer att bli någon lägre skatt än 20 procent på utdelning, säger Michael Johansson.   

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Relaterat