2022-01-19
Nyheter

En god kommunal hushållning poängterar revisorns roll i samhällsstrukturen

Kommunernas skuldsättning blir allt högre, dess åtaganden i de kommunala företagen ökar och demografin förändras. Hur ser då möjligheterna ut för en god ekonomistyrning?

Trots flera år av positiv ekonomisk tillväxt visar kommunsektorns ekonomi både stor sårbarhet och svårighet att anpassa den kommunala verksamheten till befolkningsförändringar, enligt betänkandet En god kommunal hushållning.

Betänkandet innehåller en rad olika författningsförslag och i sitt remissvar kommenterar FAR bara de delar som berör Budget, räkenskaper och uppföljning samt Revision och kontroll.

FAR tillstyrker flertalet förslag, men avstyrker ett förslag om förändrade krav avseende delårsrapporten. Dessutom avstyrker FAR utredningens förslag på att ge revisorerna ett utökat uppdrag att granska regelefterlevnad som ett obligatorium och hänvisar till revisorernas riskbaserade ansats.

– Vi ser att revisorerna har en viktig roll i samhällsstrukturen, vilket visar sig i den här utredningen, men också i det arbete med att ta fram en ny standard för kommunal räkenskapsrevision som sker tillsammans med SKR, Skyrev och FAR, säger Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem.

I betänkande föreslås bland annat ett nytt begrepp; god kommunal hushållning, i stället för nuvarande god ekonomisk hushållning. Med den nya termen poängteras att ekonomistyrningen måste omfatta både ekonomi och verksamhet. Ytterst är det ekonomin som sätter gränsen för verksamheten, menar man i betänkandet.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se