2022-01-21
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU)

FAR:s operativa grupp Normgivning - Revision ser årligen och vid behov över rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU) utfärdade av FAR.

Sammanfattningsvis är det några få stora förändringar i år, de flesta rekommendationer är oförändrade eller innehåller mindre ej väsentliga förändringar. Genomgången har till exempel endast inneburit ett fåtal förändringar avseende revisionsberättelser.

Kommentarer till större ändringar i rekommendationer, uttalanden och tillhörande exempel

RevR 12 

FARs rekommendation RevR 12 har uppdaterats med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Det är företag av allmänt intresse med fler än 500 anställda som omfattas av de nya bestämmelserna och som i de finansiella rapporter som avges efter 1/1-2022 ska lämna ytterligare information i den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

I samband med årets översyn upphör också möjligheten att utfärda ett yttrande enligt Rev12 avseende de företag som inte omfattas av lagkraven på upprättande av hållbarhetsrapport men som frivilligt väljer att upprätta en sådan motsvarande lagens krav. Datum för ikraftträdande av bestämmelsen i punkt 9.3 är räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2022 eller senare. 

RevR 18 

FARs operativa grupp för normgivning revision har under 2021 arbetat fram en ny rekommendation RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten som fastställdes av FARs styrelse i juni. Under hösten har det även tagits fram en engelsk översättning av det exempel på revisorsrapport som finns som bilaga till rekommendationen. Översättningen hittar du i FAR Online 

För att hjälpa våra medlemmar i tillämpningen av det nya regelverket  har FAR sammanställt frågor och svar för några av de frågeställningar som uppkommit i samband med att företag nu har förberett sig för att för första gången upprätta års- och koncernredovisning enligt Esef.

RevR 9 

Punkt 2.20 avseende revisorsyttrande vid nyemission genom apport har uppdaterats och hänvisning till ABL 13 kap 42§ har tagits bort. I exempel har en mindre justering gjorts då [Namn på revisionsföretaget] har lagts till vid plats för påtecknandet. 

Bilagan har uppdaterats avseende hänvisning till lagrum gällande ex 2b, 3 och 4 i rekommendationen. 

RevR 209 

En ny punkt 1.4 har lagts till. FARs operativa grupp normgivning revision har arbetat fram en sammanställning som är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för våra medlemmar i arbetet med frågor och ställningstaganden kopplat till revisorns rapportering. Sammanställningen FAR Revisorns rapportering för olika associationsrättsliga former finns på faronline.se som bilaga till RevR 209, Rev R 700 och RevR 705. På grund av att sammanställningen är så omfattande är den inte möjlig att återge i den tryckta samlingsvolymen. 

RevR 700 

En ny punkt 5 har lagts till för hänvisning till bilaga med FAR Revisorns rapportering för olika associationsrättsliga former som beskrivits ovan. 

Punkterna 108 A och 111A har tillkommit för att förtydliga vad som gäller vid upphörande  av pensionsstiftelse respektive stiftelse samt hur revisionsberättelsen påverkas. Exempel 12-15 har uppdaterats i enlighet med de nya punkterna. 

RevR 705 

En ny punkt 7 har lagts till för hänvisning till bilaga med FAR Revisorns rapportering för olika associationsrättsliga former som beskrivits ovan. 

Punkterna 90-96 behandlar revisorns rapportering i revisionsberättelsen då det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. FARs normgivningsgrupp har tagit fram ett beslutsträd som hjälp för revisorn i denna bedömning. Detta beslutsträd finns som en ny bilaga till rekommendationen och omnämns i punkt 90. 

I exempel 3 har revisorns uttalande under “Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagande om fortsatt drift” uppdaterats för att överensstämma med skrivningar i ISA 570. 

ISRS 4400 (tidigare SNT 4400) 

En ny omarbetad standard för Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse har blivit gällande för uppdrag där uppdragsvillkoren är överenskomna 1 januari 2022 eller senare, tidigare standard SNT 4400 har upphört att gälla. 

I händelse av beslut om nya stödperioder för omställningsstöd kommer mallarna för granskningen uppdateras i enlighet med den nya standarden.

Ej väsentliga förändringar

 • RevR 5  Inga väsentliga förändringar. Mindre justeringar i exempel 2 och 3 samt bilaga 2 där bland annat referensen till ESMAs riktlinjer har uppdaterats. 
 • RevR 8  Inga väsentliga förändringar. I exempel 1 har en mindre justering gjorts då [Namn på revisionsföretaget] har lagts till vid plats för påtecknandet. 
 • RevR 10 Inga väsentliga förändringar. 
 • RevR 16 Inga förändringar utöver att det i exempel har gjorts en mindre justering gjorts då [Namn på revisionsföretaget] har lagts till vid plats för påtecknandet. 
 • RevR 17 Inga väsentliga förändringar. Exempel i bilaga 1 har uppdaterats med en mindre justering i avsnittet om Det registrerade revisionsbolagets ansvar. 
 • RevU 7 Inga väsentliga förändringar. 
 • RevU 12 Inga väsentliga förändringar. 
 • RevU 18 Inga väsentliga förändringar. 

Oförändrade rekommendationer

 • RevR 100 
 • RevR 701 
 • RevR 1 
 • RevR 4 
 • RevR 6 
 • RevR 11 
 • RevR 13 
 • RevR 14 
 • RevR 15 
 • ISRE 2410 

 

Andrea Pålsson

Auktoriserad revisor

08-402 75 06 andrea.palsson@far.se

Relaterat

 • Artikel

  Frågor och svar om Esef

  Läs artikeln
 • Artikel

  Frågor och svar om EU:s gröna taxonomi

  Läs artikeln
 • 2022-01-21
  Nyheter

  Uppdatering av RevR 12 med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

  Läs artikeln
 • 2021-12-09
  Nyheter

  EU:s gröna taxonomi gäller från årsskiftet 

  Läs artikeln