2022-01-12
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU)

FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning ser årligen och vid behov över rekommendationer (RedR) och uttalanden (RedU) i redovisningsfrågor utfärdade av FAR.

Nedan kommenteras större ändringar.

RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag

Rekommendationen, som är avsedd att tillämpas av aktiebolag som tillämpar K3, uppdateras årligen. Utöver redaktionella ändringar har

 • dagen för årsredovisningens undertecknande ändrats till följd av ändring i K3,
 • förtydligats att offentliga bidrag som redovisas som intäkt redovisas i posten Övriga rörelseintäkter,
 • begreppet jämförelsestörande poster ändrats till intäkter av engångskaraktär respektive kostnader av engångskaraktär,
 • i FAR:s schema för balansräkningen Aktuell skattefordran namnändrats till Aktuella skattefordringar, Bunden överkursfond tillagts under bundet eget kapital, Överkursfond namnändrats till Fri överkursfond och Obligationslån tillagts under kortfristiga skulder,
 • i kommentaren till balansräkningen förtydligats vad som är aktuell skatt, dvs inkomstskatt, samt hur andra skatter ska presenteras,
 • förtydligats att utgiften för första förhöjd leasingavgift redovisas som förutbetald kostnad under rubriken Kortfristiga fordringar oavsett längden på leasingperioden eller återstående leasingperiod,
 • exemplifierats vad som kan utgöra övriga noter enligt K3:s punkt 8.2, som behandlar ordningsföljden på noterna,
 • tillagts att upplysningskraven avseende redovisnings- och värderingsprinciper även ska omfatta BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset, om det tillämpas,
 • kommentaren till upplysningskravet i K3:s 29.35 och 29.37, som behandlar temporära skillnader och underskottsavdrag, utvecklats.

RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner

Bokföringsnämnden har gett ut det allmänna rådet BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion. Det allmänna rådet ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021 och det får även tillämpas på fusioner som har fusionsdag efter den 15 oktober 2020. Det kan konstateras att det allmänna rådet även behandlar de frågeställningar som behandlas i RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner. Det innebär att RedR 9 kommer att dras tillbaka per 1 januari 2022 när det allmänna rådet träder i kraft.

RedU 10 Redovisning av skattekonsekvenser av negativ justerad anskaffningsutgift i handelsbolagsandelar

FAR har beslutat att upphäva RedU 10 Redovisning av skattekonsekvenser av negativ justerad anskaffningsutgift i handelsbolagsandelar. Upphävandet gäller per den 1 januari 2022 till följd av att skattelagstiftningen av negativ justerad anskaffningsutgift i handelsbolagsandelar har upphört att gälla.

RedU 11 Stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet

Avsnittet om löpande bokföring har utvecklats med vad som gäller för en avkastningsstiftelse, som har gemensam bokföring med andra avkastningsstiftelser. Därutöver har upplysningskravens placering förtydligats.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Fler utbildningar inom redovisningsområdet

 • Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. 
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Redovisningsdagen Redovisningsdagen är en nyhetsdag för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag.
Alla utbildningar