2022-12-19
Nyheter

Vad innebär ISQM1 för en kombibyrå?

En byrå med revisions- och redovisningsverksamhet, så kallad kombibyrå, ska efterleva såväl ISQM som Reko i sitt kvalitetsarbete. Riskbedömning enligt ISQM1 ska ses som byråövergripande och det kan vara aktuellt att göra tillägg för redovisningsverksamheten om man är kombibyrå.

En byrå med revisions- och redovisningsverksamhet, så kallad kombibyrå, ska efterleva såväl ISQM som Reko i sitt kvalitetsarbete. Riskbedömning enligt ISQM1 ska ses som byråövergripande och det kan vara aktuellt att göra tillägg för redovisningsverksamheten om man är kombibyrå.

För en mindre kombibyrå kan det vara tillräckligt att lägga in kvalitetsrisker kopplade till redovisningsverksamheten i byråns övergripande riskbedömning upprättad i enlighet med ISQM1. En större kombibyrå kan med fördel upprätta en separat riskbedömning för redovisningsverksamheten och då använda sig av någon av exempelmallarna Riskanalys Redovisningsverksamhet och Riskanalys redovisnings- och löneuppdrag.

Nedan framgår vilka krav som finns i Reko 2023 och som kombibyrån behöver beakta i sitt kvalitetsarbete, sorterat under de åtta komponenterna i ISQM1:

 • Revisionsföretagets riskbedömningsprocess
  Reko 200.1 Redovisningsföretaget har ett obligatoriskt kvalitetsmål – att följa Reko, Yrkesetiska regler samt tillämpliga lagar och regler.
  Reko 220.1 Medlemsföretagets interna kvalitetsstyrningssystem ska innehålla en riskanalys som identifierar de kvalitetsrisker som finns för att medlemsföretagets kvalitetsmål inte uppnås och att riktlinjer och rutiner inte efterlevs. Medlemsföretaget ska därefter fastställa vilka åtgärder som krävs för att reducera de identifierade riskerna.
 • Styrning och ledarskap
  Reko 200.3 Ansvarig för redovisningsverksamheten ska vara insatt i Reko, FAR:s yrkesetiska regler samt tillämpliga lagar och regler
 • Relevanta yrkesetiska krav
  Reko 200.1 Redovisningsföretaget har ett obligatoriskt kvalitetsmål – att följa Reko, Yrkesetiska regler samt tillämpliga lagar och regler
 • Acceptera och behålla kundrelationer och uppdrag
  Reko 310.2 Uppdragsansvarig konsult ska bara besluta om att anta och behålla ett uppdrag när kunskapen om uppdragsförhållandena visar att tillämpliga lagar och regler samt relevanta yrkesetiska krav kommer att kunna uppfyllas. För kombiuppdrag gäller särskilda regler om jäv för oberoende för revisorer som ska beaktas.
  Reko 310.3 En förutsättning att anta och behålla uppdrag är att nödvändiga resurser i form av den kompetens och tid som uppdraget finns och /eller kan skaffas.
 • Uppdragets utförande
  Ska-krav 7 En konsult ska utföra redovisnings- och/eller löneuppdrag och övriga näraliggande uppdrag enligt kraven i, för uppdraget, tillämpliga lagar och regler och god redovisningssed. Uppdraget ska baseras på uppdragsavtalet, rimlighetsbedömas och utföras enligt Reko och FAR:s yrkesetiska regler, samt utföras enligt medlemsföretagets riktlinjer och rutiner.
 • Resurser
  Reko 230.1 För att medlemsföretaget ska kunna uppnå det obligatoriska kvalitetsmålet krävs att det finns tillräckliga resurser, både tekniska och intellektuella och personella. Medlemsföretaget ska säkerställa att det finns tid och resurser i den övergripande planeringen för att uppnå detta.
 • Information och kommunikation
  Reko 200.8 Medlemsföretaget ska ha rutiner för att kommunicera medlemsföretagets organisation, kvalitetsmål, planering, riktlinjer och process för kvalitetssäkring så att aktuell information finns tillgänglig för alla konsulter och/eller medarbetare som utför redovisnings- och/eller lönetjänster.
 • Övervaknings- och åtgärdsprocess
  Reko 200.7 Medlemsföretaget ska utvärdera om det krävs fler kvalitetsmål utöver det obligatoriska kvalitetsmålet. Samtliga kvalitetsmål ska fastställas, dokumenteras och utvärderas regelbundet, men minst årligen.
  Reko 210.4 De riktlinjer och rutiner som ska tillämpas ska ligga till grund för medlemsföretagets interna kvalitetssäkringssystem och ska utvärderas regelbundet, men minst årligen för att fastställa att de är relevanta och ändamålsenliga samt för att säkerställa efterlevnad.
  Reko 220.8 Utvärdering av system för kvalitetssäkring, inklusive riskanalys och åtgärder, ska ske regelbundet, men minst årligen. Syftet är att säkerställa att kvalitetssäkringsprocessen är relevant och ändamålsenligt samt att den efterlevs. Utvärderingen och eventuell uppdatering av kvalitetssäkringsåtgärderna ska dokumenteras.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se