2022-04-26
Nyheter

FAR-expert vill påverka i skatteutredning

Utredningen "En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn" har fått ett tilläggsdirektiv att även undersöka hur minimiskatten ska implementeras.

– Det är värdefullt för näringslivet och för FAR:s medlemmar att vi är med och påverkar, säger Peter Lindstrand, ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt och expert i utredningen.

Den särskilda utredaren har sedan tidigare fått i uppdrag att följa upp och se över vissa specifika frågeställningar kopplade till de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna, de så kallade EBITDA-reglerna. Det är ett uppdrag som ska redovisas i samband med slutbetänkandet den 1 november 2023.

Det nya tillägget består av två spår:

  • Utredaren ska klargöra och föreslå hur undantagsregeln i de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna, som begränsar avdrag för räntekostnader inom en intressegemenskap, bör utformas eller anpassas för att vara förenlig med EU-rätten.
  • Utredaren ska lämna förslag på hur reglerna i direktivet om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i EU ska genomföras i Sverige.

I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag. Det sist nämnda deluppdraget, om den globala minimiskatten, ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 januari 2023.

Peter Lindstrand är ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt och expert i utredningen.

Det här är ämnen som länge varit i ropet. Hur påverkar frågan om minimiskatten FAR:s medlemmar och särskilt skatterådgivarna?

– När det gäller minimiskatten är det ett internationellt initiativ där man skapat tryck på medlemsstaterna att anpassa sin lagstiftning till global minimibeskattning. Något som påverkar de största koncernerna och de bolag som ingår i dessa. Det leder förmodligen till ett parallellt regelverk till de vanliga skattereglerna, vilket skapar ett komplext regelsystem och en mycket stor administrativ börda för näringslivet och våra kunder. Och i slutändan även en mer komplex miljö för oss rådgivare.

– Det kommer varje år krävas ett stort arbete med skatteberäkningarna. Här finns det möjlighet för utredningen och lagstiftaren att anpassa reglerna till att skapa minsta möjliga belastning. Det är en viktig uppgift att se till att reglerna lätt går att få att överensstämma med svensk lagstiftning.

Hur påverkar frågan om ränteavdragsbegränsningsreglerna rådgivarna?

–  Beträffande ränteavdragsbegränsningsreglerna har företagen, våra kunder, och vi själva som rådgivare redan ett sjå att på ett effektivt sätt hantera de regelsystem som är på plats. Det som vi har kunnat se är att reglerna inte fungerar vettigt för en koncern med många bolag, att det är krångligt och kräver mycket arbete.

– En av de viktiga frågorna vi tittar på i utredningen är att förbättra koncernutjämningen i regelsystemet och att få bättre effekt när det gäller ränteavdragen. En annan betydande fråga är hur det går att utnyttja ränteavdrag eller räntekostnader från tidigare år. Även förenklingsregelns gräns på 5 miljoner svenska kronor är på agendan. Är den rimlig, sett ur ett internationellt perspektiv?

Vad hoppas du kunna bidra med som representant från FAR?

– Det är värdefullt för näringslivet och för FAR:s medlemmar att vi är med och påverkar. Frågan om den globala minimiskatten är ett av flera initiativ på skatteområdet från OECD och EU och innebär en stor förändring av skattelagstiftningen.

– Vi kommer som vanligt att försöka fokusera på det som är angeläget. Att reglerna går att praktiskt tillämpa i näringslivet och för oss skatterådgivare, att reglerna är och upplevs som rättssäkra och att vi inte ser några oklarheter, motstridigheter eller oavsiktliga svårigheter i lagen. Ytterligare en viktig uppgift är att se till att de riktade avdragsbegränsningsreglerna är kompatibla med EU-rätten. Vår förhoppning är att det vi kommer fram till ska skapa förenkling och tydlighet i skattereglerna.