2021-09-08
Nyheter

Det här gäller vid revisorns granskning av evenemangsstöd

Har du kunder som behöver hjälp med evenemangsstöd? Då kan du använda de mallar FAR tagit fram till ansökan om omställningsstöd för vägledning.

Den 10 augusti öppnade Skatteverket ansökan om evenemangsstöd. Stödet kan sökas av arrangörer av evenemang som planeras att genomföras under perioden juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. Stödet uppgår till 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kronor. 

Skatteverket kan begära granskning

Det finns inget krav på att bifoga ett revisorsintyg till ansökan om evenemangsstöd. Men om evenemangsstödet överstiger 100 000 kronor kan Skatteverket begära att en revisor granskar uppgifterna som ligger till grund för ansökan. Revisorn ska rapportera sina iakttagelser genom ett revisorsyttrande som följer standarden SNT 4400. 

Mallar för revisorsyttrande.

FAR har utifrån befintlig information inte tagit fram något särskilt granskningsprogram för evenemangsstödet, utan hänvisar till de mallar som finns till ansökan om omställningsstöd för vägledning.

Vilka delar som ska granskas framgår av 16 § i förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Om Skatteverket beslutar att revisorsgranskning ska ske omfattar revisorns yttrande det underlag som ligger till grund för de uppgifter som avses i förordningens 15 § andra stycke p.1:

1. intäkter och kostnader som sökanden haft för det inställda evenemanget, eller intäkter och kostnader som sökanden haft för att hålla evenemanget i begränsad omfattning, 

2. föreskrifter enligt 7 eller 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som har medfört att evenemanget begränsats i väsentlig utsträckning eller ställts in, 

3. åtgärder som sökanden vidtagit för att begränsa sina kostnader med anledning av att evenemanget begränsats i väsentlig utsträckning eller ställts in, och 

4. andra statliga stöd och andra ersättningar som sökanden fått eller kommer att få för kostnader som avser evenemanget. 

Granska räkenskapsmaterial och sammanställningar

Av 16 § framgår att revisorn ska granska räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Granskningen ska utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. 

 

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se