2021-09-15
Nyheter

Kvalitetskontrollen skapar förtroende

FAR:s kvalitetskontroller är branschens viktigaste verktyg för att garantera en god kvalitet i levererade tjänster. Under 2021/22 planerar FAR drygt 150 kontroller och nu genomförs de årliga utbildningarna av organisationens kvalitetskontrollanter.

FAR utför regelbundet kvalitetskontroller av sina medlemmar och medlemsföretag. Syftet är att näringsliv och allmänhet ska kunna lita på att medlemmarna följer fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler. Kontrollerna är också ett stöd för FAR:s medlemmar i det egna kvalitetsarbetet.

Kvalitetskontrollerna leds av en kvalitetsnämnd för varje medlemskategori och utförs av ett femtiotal kvalitetskontrollanter, vilka alla är medlemmar i FAR. Varje år samlas kontrollanterna för erfarenhetsutbyte och utbildning.

Revisorsinspektionen om penningtvätt

Kvalitetskontrollanterna för godkända och auktoriserade revisorer fokuserade under sin utbildningsdag på uppdateringar av processen, bland annat en omarbetning av ISA 540 ”Granskning av uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar”.

– Revisorsinspektionen höll också en dragning av sina kommande föreskrifter om revisorers och revisionsföretags skyldigheter enligt penningtvättslagen. Det är ju ett väldigt aktuellt ämne för våra medlemmar och därför också för kvalitetskontrollanterna, berättar Helena Eibertzon Löfgren från FAR:s kvalitetssekretariat.

Nyheter i Reko

Utbildningsdagen för kvalitetskontrollanter för auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter innehöll bland annat nyheter i Reko och diskussioner kring hur kontrollanterna kan få en samsyn i bedömningarna.

– Vi tar alltid upp de vanligaste bristerna kontrollanter kan stöta på och i år flaggade vi särskilt för brister i efterlevnaden av penningtvättslagen, kommenterar Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Feedback från kontrollerade företag

För kvalitetskontrollanter för skattegrådgivare ligger fokus på uppdateringar av standarder och riktlinjer, till exempel Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet.

– Vi får också möta några företag som blivit kontrollerade. De beskriver hur de upplevt processen och ger oss feedback på vad som var bra och vad vi kan utveckla, förklarar Carl Brege, bolagsjurist på FAR.

Helena Eibertzon Löfgren

Helena Eibertzon Löfgren

Föreningsjurist

08-506 112 54 helena.eibertzon@far.se
Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se
Carl Brege

Carl Brege

Bolagsjurist

08-506 112 36 carl.brege@far.se