2021-10-08
Nyheter

Tummen upp för FAR:s mallar för coronastöden

Revisorerna är nöjda med FAR:s mallar för omställningsstöd och korttidsstöd och deras kundkontakt har ökat under pandemin. Det visar svaren i FAR:s medlemspanelen, som genomfördes i september.

Frågorna i revisorernas medlemspanel, som skickades ut i början av hösten, handlade om coronastöden och kundkontakten under pandemin. En fråga var om man var nöjd med FAR:s mallar för omställningsstöd och korttidsstöd.

Åtta av tio revisorer nöjda med mallarna

– Över 80 procent av dem som har använt mallarna svarar att de är nöjda. Det visar tydligt att FAR som branschorganisation har bidragit till att skapa förutsättningar för medlemmarna att hjälpa sina kunder igenom de svårigheter som pandemin inneburit. Regeringen visade ett stort förtroende för revisorerna när kraven på revision/intyg infördes för stöd överstigande en viss summa, och då fanns vi där och stöttade våra medlemmar, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem.

Till dem som svarade att mallarna inte har fungerat ställdes en följdfråga om vad det var som inte hade fungerat tillfredsställande. En del har då angett att mallarna uppdaterades flera gånger och att det var ett problem.

– Jag håller med om att det var ett problem. Men det berodde på att lagstiftaren löpande ändrade i regelverken och det var alltså inget vi kunde styra över, säger Therese Andersson.

Otydligt regelverk en utmaning under pandemin

Otydliga regelverk och tidsaspekten anges som de två klart största utmaningarna i att hjälpa kunderna med coronastöden. De många förändringar som skett inom både omställningsstöd och korttidsstödet nämns också.

– När något är nytt finns ingen praxis och att utveckla praxis på bekostnad av både revisorn och företagaren har varit olyckligt. Från FAR:s sida har vi sett ett behov av mer information om revisorns verktygslåda, säger Therese Andersson.

FAR värnar rättsäkerheten

Svaren i Medlemspanelen visar också på behovet av förtydliganden kring definitioner, exempelvis vad som är en intäkt, vad som ska definieras som fasta kostnader och vad som ska räknas in som bruttovinst.

– Förutsägbara regler och rättssäkerhet är något som FAR värnar om. Flera av frisvaren i medlemspanelen visar att det har funnits stora brister i vissa frågor och jag kan inte göra annat än att hålla med. Svaren kring värdeöverföringar var alldeles för vaga och har till dags dato inte helt retts ut, vilket är väldigt olyckligt, säger Therese Andersson.

Viktigt utvärdera post-corona

Drygt 76 procent av dem som svarade i medlemspanelen hade lämnat in yttrande. 17 procent deltog i hela processen och nästan nio procent har bistått vid överklagan.

– Vi vet sedan tidigare att det skett en stor mängd överklaganden och en viktig aspekt att utreda post-corona är vad man kan dra för lärdomar inför eventuella framtida stöd. FAR söker aktivt att delta i dessa utvärderingar som vi hoppas kommer att ske tvärfunktionellt mellan myndigheter, organisationer, företag och företagare, säger Therese Andersson.

Revisor en stöd unde pandemin

På frågan hur pandemin har påverkat kontakten med kunderna uppger 65 procent av de svarande att de haft en tätare dialog med sina kunder under pandemin. Över hälften av de svarande anger också att de tror att den ökade dialogen kommer att fortsätta.

– En del anger att de har haft tätare dialog med alla sina kunder under pandemin, vilket vi ser som väldigt positivt. Att som revisor finnas där som ett stöd är verkligen en viktig del av arbetet, säger Therese Andersson.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se